เรื่องเล่าจาก Team Building MD KKU: MD SUPER TEAM (1) การรู้จักตนเอง

ให้หัวใจเต้น เป็นเสียง “SUPER TEAM” โดยเป้าหมาย คือการเปลี่ยนแปลงวันนี้ เดี๋ยวนี้ เพื่ออนาคต...

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเทคนิคการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ให้กับผู้บริหารระดับกลางของคณะฯ ภายใต้ชื่อเรื่อง MD SUPER TEAM ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสว.2 ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08.30-16.30 น.


โดยมี ดร.เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี อาจารย์สังกัดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร

ผู้บริหารระดับกลางเป็นบุคคลสำคัญในการนำนโยบายจากทีมบริหารสูงสุดสู่ผู้ปฏิบัติ เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างผลงานสู่เป้าหมายหลักอย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้องค์กรขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ได้จริง

ดำเนินกิจกรรมโดย คณะกรรมการพัฒนาการทำงานเป็นทีม (Team Building) นำโดย ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งการพบปะพูดคุยเตรียมงานของทีมกระทำกันทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

การจัดอบรมผ่านไปได้ด้วยดี

ขอสรุปประเด็นและถอดบทเรียนรู้ที่ผู้เขียนได้ฟังจากการบรรยาย ไว้ให้ได้ต่อยอดดังต่อไปนี้

...

การอบรมใน 3 ช่วงเวลา มี 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การรู้จักตนเอง: หัวหน้าซึ่งเป็น “ผู้นำ” ควรชัดเจน เพื่อให้ลูกทีมซึ่งเป็น “ผู้ตาม” ปฏิบัติได้ง่าย

2. การรู้จักสมาชิกทีม: หากรู้จักและเข้าใจสมาชิกทุกคนในทีมเป็นอย่างดี จะทำให้สมาชิกทำงานให้อย่างทุ่มเท

3. การรู้จักใช้เครื่องมือสร้างทีม SUPER TEAM: เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายของทีม 


...

1. การรู้จักตนเอง: “หัวหน้า ต้องเคลียร์ เพราะไม่เช่นนั้น staff จะตามท่านอย่างไร?”

หัวหน้ามีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำทีมทำงานสู่ฝันขององค์กร จะต้องมีความชัดเจนในงานที่ได้รับมอบหมาย

เทคนิคสู่ความสำเร็จของหัวหน้าทีม ได้แก่

- ทราบวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร

- ทำงานโดยใช้ สติ (STI : Skill, Tool, Idea & Information)

- เลือกที่จะทำงานโดยนึกถึงคุณค่าของงานนั้น

- สร้างงานที่เป็น “สุดยอด” “ที่หนึ่ง” เพื่อนำพาองค์กร “เป็นที่หนึ่งของ...”

กิจกรรม “การรู้จักตนเอง” เริ่มจาก ME (ดังแสดงในภาพ)

ลองทบทวนตนเองดูว่า

1. เรื่องที่ตั้งใจไว้แล้วยังไม่ได้ทำใน 6 เดือนผ่านมามีอะไรบ้าง 

2. ใน 6 เดือนจากนี้ไปเรื่องสำคัญ เรื่องใหญ่ๆ มีอะไรที่จะทำบ้าง (ประเมินด้วยตนเองว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุด)
SUPER TEAM ต้องมีภารกิจดังนี้

1.  มีเป้าหมาย


2. ลงมือทำ (Action) โดยมี "เทคนิคสร้างความสุขให้ทีมระหว่างทำกิจกรรม" 

3. เป็นหัวหน้าทีมอย่าง “มืออาชีพ” ดังนี้

1) วางแผน (Planning): สามารถนำความสามารถของลูกทีมมาทำให้งานสำเร็จ

2) เน้นเป้าหมายที่ผลลัพธ์ (Result): โดยไม่สนใจกระบวนการ ผลงานต้องได้ตามเป้าหมาย

3) เน้นสื่อสารด้วยการพูด (Oral communication) : เล่าเรื่องที่เปลี่ยนแปลง (Story telling) เล่าทุกวันแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลง

4) ทำนายอนาคตไว้เสมอ (Forecasting): โดยมีความคิดว่า "เพียงคณะแพทย์ มข. หยุดอยู่กับที่ จะมีคนแซง”

5) พัฒนาคนใน TEAM งาน ( Empowerment):Employee Development, Employee Deployment

6) มั่นใจในตนเอง (Self Confidence)

        วิธีสร้างความมั่นใจในตนเอง เริ่มจากการมี concept ของชีวิตตนเองก่อน ดังนี้

         -Self Concept มีหลักการของตนเอง เช่น ตั้งใจจริงในการทำกิจกรรม ไม่ออกนอกหลักการ หากไม่มี self concept ชีวิตก็จะไป            เรื่อยๆ

         -Self Control คุมตนเองให้ได้ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ คุมเวลาตนเองให้ได้ เช่น ระบุว่าเวลาไหน จะทำอะไร และก็ต้องทำให้ได้

         -Self Confidence มั่นใจในตนเอง

7) ใช้กลยุทธ์ (Strategy) ในการนำเสมอ

8) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative, Creative thinking) : สร้างสิ่งที่ไม่เคยสร้าง

9) เป็นคนช่างสังเกต (Observation) : สังเกตทั้งอารมณ์คนในทีมและสังเกตสิ่งแวดล้อม เช่น รู้ทันสถานการณ์โลก

10) ต้องสร้างเครือข่ายในการทำงาน (Network) : เพื่อให้เขายอมรับ และเกิดการสนับสนุนระหว่างกัน

11) เรียนรู้ตลอดเวลา (Ability to learn) : ฝึกเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เริ่มฝึกจากเรียนรู้เรื่องอะไรก็ได้ที่ตนสนใจ

12) ตั้งใจฟัง (Listening) : วิธีสนทนาที่ได้ผลดี “คือตั้งใจฟัง” วิธีนี้นอกจากจะทำให้เรากระจ่างในเรื่องที่ได้ฟังแล้ว จะทำให้เรา "ได้ใจผู้เล่า" ด้วย

...

โดยสรุป

         - ถ้าชีวิตเรามีสุขแล้ว เราจะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ไม่ยาก 

         - เราต้องทำงานแบบ "มืออาชีพ" 

         - เราต้องมีการวางแผน และท้าทายเสมอ

         - แผนนั้นต้อง SMART และ 

         - ที่สำคัญที่สุด คือ การจูงใจ (motivation) โดยทั้งจูงใจตนเองและจูงใจผู้อื่นได้ด้วย

(ขอขอบคุณ ดร.เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี อาจารย์สังกัดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรค่ะ)


(ดร.เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี เขียนบันทึกไว้ให้เข้าใจง่ายขึ้ีน ที่นี่ค่ะ GROUP สำหรับ TEAM )


(โปรดติดตามตอนต่อไป)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่มที่ ๑ : เรียนรู้...ว่าด้วยเรื่อง คุณภาพความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

คิดถึงเธอ...แม่แมงมุม และอาจารย์สมบูรณ์จัง  ยินดีด้วยกับความก้าวหน้า ในการพัฒนาทีม ที่เห็นเป็นรุปธรรมที่สุดเลยจ้า

พ่อหมูอ้วน เพื่อนรัก... แล้วฉันจะแวะไปเรียน อ.สมบูรณ์ให้จ้า ว่ามีคนคิดถึงงง.... คงได้ยิ้มหน้าบานกันละ อิ อิ

ขอบคุณนะคะ