เวทีเสวนาเรื่อง “การสร้างความรู้ในสังคมไทย เพี่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

          เนื่องด้วยสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) จะจัดเวทีเสวนาเรื่อง "การสร้างความรู้ในสังคมไทย เพี่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" การเสวนาในครั้งนี้เป็นการนำเสนองานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่เน้น การสร้างความรู้จากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิปัญญาท้องถิ่น (LW – Local Wisdom) กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (MST – Modern Science & Technology) จากเก้ากรณีศึกษา ในภาคเกษตรกรรม การแพทย์แผนไทย หัตถกรรม และ ธุรกิจชุมชนจุลภาค

         โดย ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์ จากมหาวิทยาลัยปอยเตียรส์ ประเทศฝรั่งเศส และ ผู้ริเริ่มการสร้างความรู้ (critical persons) ของเก้ากรณีศึกษา จะนำเสนอการสร้างความรู้ที่ชี้ให้เห็นวิวัฒนาการการสร้างความรู้ในบริบทและมุมมองของแต่ละกรณีศึกษา ตั้งแต่เริ่มก่อตัวจนถึงระดับการนำไปใช้ ให้ข้อคิดเห็นต่อวิทยานิพนธ์ที่ได้นำเสนอ รวมถึงร่วมถกเถียงกระบวนการสร้างความรู้ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างละเอียดและลงลึกจริง ๆ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในภาคเศรษฐกิจพอเพียง

การเสวนาดังกล่าวจะจัดใน
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2548 เวลา 09.00-17.00 น. เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 11 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล กรุงเทพฯ ร่างกำหนดการดังเอกสารแนบ ร่างกำหนดการดังเอกสารแนบ

Agenda

หมายเหตุ:

1. ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจ ( รับจำนวนจำกัด 10 ท่าน) ท่านละ 500 บาท

2. สคส.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับ ผู้ริเริ่มการสร้างความรู้ (เก้ากรณีศึกษา) สมาชิกบอร์ดที่เข้าร่วมประชุม (3 ท่าน) และ ผู้มีประสบการณ์ ความรู้ด้าน KM (7-8 ท่าน)

หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ ชุติมา โทร.02-298-0455 ต่อ 188

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)