ตารางสอน นางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริตความเห็น (1)

เข้ามาเพื่อตรวจสอบและให้กำลังใจ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ แต่งกายให้เรียบร้อยนะครับ