คณะผู้ศึกษาดูงานประกอบไปด้วยนายสุชิน เพ็ชรักษ์ นางวิลาลัณย์ ศรศิลป์ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ นายทองจุล ขันขาว นายปรีชา ชคัตตรยาพงษ์ นายวิรุฬห์ นิลโมจน์ นายวิฑูรย์ ภูลังกา และนางสาวปาริชาติ เย็นใจ โดยใช้งบประมาณโครงการเปิดโลก กศน.ไทยสู่สากล ของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๑,๐๕๗,๖๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาการเดินทางซึ่งคลุมถึงช่วงการเดินทางด้วยคือระหว่างวันที่ ๑๖-๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ เวลาดูงานจริงคือระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ แม้บางคนเคยเดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว แต่ทุกคนยังไม่เคยเดินทางไปสหราชอาณาจักร จึงนับเป็นประสบการณ์ใหม่เอี่ยมสำหรับทุกคน            ก่อนออกเดินทางคือวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ คณะได้มีโอกาสพบกับคุณมธุมนต์ แคเทอร์เรนชัค ซึ่งเป็นผู้จัดการแผนกความร่วมมือทางการศึกษา โดยเฉพาะทางด้านอาชีวศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียน ของ British Council เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดเรื่องกำหนดการดูงานในประเทศสหราชอาณาจักร และการเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ที่สำนักงานอันโอ่งโถงของ British Council สยามสแควร์ เธอเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นอย่างดี และมีข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์มาก ผู้เขียนได้เสนอเรื่องความต้องการศึกษาดูงานเรื่อง Book Start เรื่อง Brain Based Learning เรื่องห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ เพิ่มเติมในเวลาว่างด้วย             ตอนเย็นคณะเดินทางไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ออำลาท่านปลัดกระทรวง และได้พบกับผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน ที่นั่นด้วย ท่านปลัดขอให้ช่วยดูหนังสือที่น่าสนใจและซื้อมาด้วย โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาครู นอกเหนือไปจากที่ท่านได้สั่งซื้อไว้แล้วทางอินเตอร์เน็ต หากไม่อาจจะเบิกเงินหลวงได้ท่านก็ยินดีจะใช้เงินส่วนตัวของท่าน และอำนวยพรให้คณะเดินทางโดยสวัสดิภาพและมีความสุข            ตามเอกสารที่ทาง British Council โดยคุณ Patricia Pitt แห่ง British Council Londonจัดทำไว้คณะจะได้พบกับ Julia Smith ที่ปรึกษาอาวุโส ทางด้านความร่วมมือสายการศึกษาอาชีพของ British Council และผู้ประสานงานการเดินทางคือ David O’Brien กำหนดการคร่าว ๆ คือเดินทางถึงสหราชอาณาจักรตอนเย็นของวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน รุ่งขึ้นวันที่ ๑๗ กันยายน มีการบรรยายสรุปที่โรงแรม และมีเวลาว่างตลอดทั้งวัน วันที่ ๑๘ กันยายน ไปดูงานที่ National Extension College, Cambridge และ Camden UK Learning Centre, London วันที่ ๑๙ กันยายน ดูงานที่ Oxford Brookes University, Oxford และ British Council, Oxford วันที่ ๒๐ กันยายน ดูงานที่ Open Age Centre, London เดินทางสู่ Leicester ดูงานที่ NIACE วันที่ ๒๑ กันยายน เดินทางไป Coventry เยี่ยม BECTA เดินทางกลับ London วันที่ ๒๒ กันยายน ดูงานที่ BBC, London และแวะเยี่ยม British Council วันที่ ๒๓ กันยายน เดินทางกลับ