ปัญหาสิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัย/คนหนีภัยความตาย

ผู้ลี้ภัยหมายถึงบุคคลที่จำเป็นต้องทิ้งประเทศบ้านเกิดของตนเองเนื่องจากความหวาดกลัวการถูกประหัตประหารหรือได้รับการคุกคามต่อชีวิตเนื่องจากสาเหตุข้อหนึ่งข้อใดเช่นเชื้อชาติศาสนาสัญชาติสมาชิกภาพในกลุ่มทางสังคมสมาชิกภาพในกลุ่มความคิดทางการเมืองในขณะที่ผู้ลี้ภัยไม่อาจพึ่งพาหรือได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลของตนได้ จึงมีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่ตนอยู่ไปยังประเทศเทศที่ปลอดภัย เช่น สถานการณ์ที่ซีเรียกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ประชาชนต้องหนีภัยสงครามกลางเมืองจากการที่รัฐบาลตัดสินใจใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา เหตุเหล่านี้นำมาซึ่งความสูญเสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือน ทรัพย์สิน รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งครอบครัวของผู้ลี้ภัยเอง ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งทำให้ประชาชนในซีเรียต้องลี้ภัยไปยังประเทศอื่นที่ปลอดภัยกว่า

สิทธิที่ตามมาจากผู้หนีภัยความตายตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ปฏิญญาสากลที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงกติการะหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีได้ให้สิทธิต่าง ๆ กับมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิในการดำรงชีวิต สิทธิในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ สิทธิในการทำงาน สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการศึกษา สิทธิในการมีสถานะบุคคล สิทธิในการมีเอกสารพิสูจน์ตน สิทธิเหล่านี้มีอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ ในอีกส่วนหนึ่งก็คือ กฎหมายไทย ถ้าพูดโดยกว้างก็คือ กฎหมาย รัฐธรรมนูญซึ่งให้สิทธิความเท่าเทียมกันเอาไว้ และกระทรวงต่างประเทศของไทยก็พูดไว้ชัดเจนว่า สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคน เท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีสถานะบุคคลที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ในส่วนของกฎหมายไทย เช่น ประมวลกฎหมายอาญาก็ให้ความคุ้มครองสิทธิในชีวิตของบุคคลเท่ากันไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ถ้า ถูกทำร้ายร่างกายก็สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้และได้รับการคุ้ม ครองเช่นกัน ในส่วนของกฎหมายหรือนโยบายของรัฐฉบับอื่น ๆ ด้วย เช่น เรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยก็ได้ให้สิทธิต่าง ๆ เหล่านี้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำกัดสถานะบุคคลตามกฎหมาย

หากประเทศไทยเป็นภาคีตัวปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตัวกฎหมายสิทธิมนุษยชน ฉบับอื่น ๆ ก็จะต้องใช้ฐานคิด คือ ความเท่าเทียมกัน เมื่อผู้ลี้ภัย ก็เป็นมนุษย์เช่นกัน จึงไม่ได้มีความแตกต่างที่ผู้ลี้ภัยจะได้สิทธิต่างๆ เช่นเดียวกับประชาชนในรัฐนั้น เช่น สิทธิการเดินทางโดยเสรี ในประเทศและหากต้องการเดินทางไปต่างประเทศ รัฐที่ดูแลผู้ลี้ภัยอยู่ก็ต้องออกเอกสารเดินทางให้ รวมไปถึงสิทธิทางการศึกษาและสิทธิอื่น ๆ ก็ต้องเท่าเทียมกัน

ผู้ลี้ภัยคือใคร 5/17/14,จากเว็บไซด์:https://www.unhcr.or.th/th/refugee/about_refugee

https://www.unhcr.or.th/th/refugee/about_refugee

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิมนุษยชนความเห็น (0)