ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 91.84 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยได้รับรางวัลที่ 3  เป็นบัตรทอง

การใช้งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2550 ไปพลางก่อน 

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2549

โดยสามารถใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2550  1 ใน 4

ไตรมาสที่ 1  วงเงิน  179,563,000 บาท งบบุคลากร งบดำเนินการและงบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)  โดยให้กรอกแบบฟอร์มของกองแผนงาน  ในส่วนของงบดำเนินงาน  ส่งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549

โดยดูจากเล่มงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2550 ที่แจกให้