การเรียนรู้สมัยนี้ต้อง  three in one  หมายถึง เรียนรู้ควบคู่กันไป  ให้ได้รับสาร ปฏิบัติได้ และนำไปใช้

ครูผู้สอนต้องทำการบ้านหนักหน่อย  แต่...ได้ผลคุ้มค่าที่ลงทุน

คุ้มค่าลงทุน...ด้วยแรงกาย  แรงสมอง  และแรงเงิน

three in one  ของครูอ้อยนี้ทำมานานแล้ว  การเรียนภาษาอังกฤษเป็นการสอนที่จะให้มีความรู้อย่างเดียว  วัดกันไม่ได้ที่จะรู้ว่า  นักเรียนของเรารู้  เข้าใจ  เป็นกระบวนการเรียนและประเมินอยู่ในขั้นต่ำที่สุด

จะทำอย่างไร   ให้นักเรียนผ่านการประเมินการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้น  จนไปถึงขั้นวิเคราะห์  และประเมินค่า

อืมมมม.

ภาษาอังกฤษ  เป็นทักษะ  รู้แล้วปฏิบัติได้  ควบคู่กันไปอย่างเนียน..

สื่ออะไร  ที่จะดีไปกว่านี้  สำหรับนักเรียนชั้นประถม ช่วงชั้นที่ 1 และ 2....ไม่มี

นอกจาก..........นิทาน

ครูอ้อยเตรียมสื่อการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า(ในภาพ)   

ผ่านการเตรียมการสอน  คิดและฝึกปฎิบัติ  พัฒนาไป จนกระทั่ง  นิทานของครูอ้อย  ดีขึ้น  แล้วจึงนำไปใช้กับนักเรียน

ขั้นตอน.....

ฟังครูอ้อยเล่าเรื่องนั้นเสียก่อน    แล้ว.....  ฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการต่างๆ...สุดท้ายก็......  นำไปใช้โดยการฝึกเล่า...เขียน ...หรืออะไรแล้วแต่ที่นักเรียนจะเลือก  alternative style

ผลที่ได้รับ

1.  ครูเรียนรู้ไปกับนักเรียน

2.  ฝึกนักเรียนได้เรียนไปพร้อมๆกันทั้ง 4 ทักษะ  ฟัง  พูด อ่าน และเขียน

3.  ฝึกให้นักเรียนมีกระบวนการ  และขั้นตอนในการเรียนรู้  ฟัง  ปฏิบัติ และนำไปใช้  เชื่อมโยงในการเรียนรู้ในชีวิตจริง  และเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป

4.  ครูมีผลงาน  ต่อยอดของความรู้

5.  ครูและนักเรียนมีความภาคภูมิใจ  ร่วมกัน

ลองดู  ...ไม่ลอง...ไม่รู้ 

ครูอ้อยกับ  :  three in one