โครงงานคณิตศาสตร์  เรื่อง การห่อกระดาษของขวัญรูปทรงใดใช้กระดาษประหยัดที่สุด  

คณะผู้จัดทำ                      

1. น.ส. พัชรินทร์      ศรแก้ว        ม. 6/2  เลขที่ 8                      

2. น.ส. มินตรา         ขจายเสาวรภย์     ม. 6/2  เลขที่ 13                      

3. น.ส. จิราภรณ์       ศรีอ่ำอ่วม             ม. 6/2  เลขที่ 37  

โรงเรียน วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี  

----------------------- GreeN GrouP----------------------------

ที่ปรึกษาโครงงาน   อาจารย์  พลวัธก์   ปานทอง    

 บทคัดย่อ        ในปัจจุบันสังคมไทยเริ่มขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เพราะมนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองจึงทำให้กลุ่มข้าพเจ้าได้คิดวิธีการประหยัดกระดาษ โดยการเลือกกล่องที่มีขนาดเท่ากันโดนใช้วิธีการคำนวณ เช่น พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมใช้สูตร 1/3×พื้นที่ฐาน×สูงทรงกระบอกใช้สูตร ¶r2 ×สูง ทรงกลมใช้สูตร 4/3× ¶r2 ทรงกรวยใช้สูตร 1/3 ¶r2 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช้สูตร กว้าง×ยาว×สูง โดยการทำวงกลมได้นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาฉีกแช่น้ำและแปะให้เท่ากับรูปทรงกลม เมื่อแห้งก็ผ่าออกหารัศมี และปริมาตร ส่วนการทำรูปทรงอื่น โดยให้ปริมาตรทุกรูปทรงเท่ากันแล้วใช้สูตรในการหาปริมาตรและเมื่อปริมาตรทุกรูปเท่ากันแล้วก็ใช้สูตรในการหาพื้นที่ผิวและนำกระดาษห่อของขวัญมาห่อรูปทรงดังกล่าวและจากการทดลองในเรื่องนี้ ได้มีข้อสรุปว่ารูปทรงวงกลม ใช้กระดาษห่อของขวัญน้อยที่สุด ประโยชน์ที่ได้รับก็คือ การที่เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการห่อของขวัญและเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาทำ