การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและความผูกพันต่อองค์การของพยาบาล สถาบันจิตเสชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา

สมฤดี ชุมแก้ว
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

วัตถุประสงค์
– ศึกษาระดับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาล
- ระดับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาล
– เปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานพยาบาลจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
– เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพยาบาล จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
– ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาล

ผลการศึกษา
– พยาบาลมีการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานอยู่ในระดับปานกลาง
– พยาบาลมีความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง
– ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาล ได้แก่ ระดับการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาชีพ เงินเดือน ค่าเวรนอกเวลา และค่าประจำตำแหน่ง
– ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพยาบาล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ตำแหน่งทางวิชาชีพ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบัน ฯ เงินเดือน ค่าเวรนอกเวลา ค่าล่วงเวลา และค่าประจำตำแหน่ง
– การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#พยาบาล#ความผูกพัน#ผลงานทางวิชาการ#พลังอำนาจ

หมายเลขบันทึก: 56722, เขียน: 01 Nov 2006 @ 11:14 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)