เป้าหมายการเรียนกฎหมายสิทธิมนุษยชน

วิชากฏหมายสิทธิมนุษยชนถือเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากในสาขาวิชากฏหมายเนื่องจากข้าพเจ้าเห็นว่าวิชานี้จะเเสดงให้เห็นถึงสิทธิ"ขั้นต่ำของความเป็นมนุษย์"ที่ทุกคนพึงมีพึงได้รับ เเละรัฐมีหน้าที่ในการทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถใช้สิทธิขั้นต่ำดังกล่าวของตนได้อย่างเต็มที่ เเม้ในประเทศไทยที่ศาสนาสอนให้มนุษย์เป็นคนดีมีความเผื่อเเผ่ต่อกันแต่ปัจจุบันความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยยังไม่เป็นเรื่องที่เป็นความ"ปรกติ"สังคม เป็นเรื่องของการที่ทำให้เขาได้ในสิทธิที่เขาควรจะได้มากกว่าเรื่องของการทำบุญทำทาน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยยังมีความบิดเบี้ยวด้านความเข้าใจต่อสาธารณะชนคนทั่วไปอยู่

ดังจะเห็นได้จากที่กล่าวมาข้างต้นข้าพเจ้ามีความคาดหวังว่าหากได้เรียนวิชานี้จะทำให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปเผยเเพร่อย่างถูกต้องตามหลักวิชา เเละสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาความรู้ความเข้าใจสิทธิที่บุคคลพึงมีในสังคมไทยได้อย่างเต็มความสามารถ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HR-LLB-TU-2556-TPCความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทำให้ มีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ..... สิทธิมนุษยชน....???


ขอบคุณค่ะ