ข้อคิดที่ได้จากภาพยนตร์ Amazing grace

     ภาพยนตร์เรื่อง amazing grace เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลิกค้าทาส ซึ่งถือเป็นการกระทำที่คำนึงถึง คุณค่าของสิทธิมนุษยชน ว่าทุกๆคนควรมีสิทธิในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ทุกคนเกิดมาเท่ากัน โดยการต่อสู้เพื่อให้เลิกค้าทาสดังกล่าวนี้ ก็เผชิญกับอุปสรรคมากมาย สภาไม่ยอมรับในความคิดเห็นดังกล่าว และยังเห็นแย้งในหลายๆประเด็น เช่น ความเชื่อของคนที่เชื่อว่า คนผิวสี ไม่ได้มีฐานะทัดเทียมตน การเลิกค้าทาสส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น ซึ่งในตอนท้ายของเรื่อง ก็ได้มีการผลักดันให้ร่างกฎหมายดังกล่าว ผ่านสภา และได้ถูกนำมาบังคับใช้ อันนำไปสู่การเลิกทาสในที่สุด ซึ่ง ตัวผู้เขียน ได้รับข้อคิดดังนี้

     ประการแรก ความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงมี ไม่ว่าจะเพศใด เชื้อชาติใด ตำแหน่งสูงต่ำเพียงใด ล้วนต้องมีสิทธิอันเป็นพื้นฐาน คือ สิทธิมนุษยชน  มนุษย์ไม่ควรตกอยุ่ในความควบคุมของบุคคลใดเยี่ยงทาส หรือถูกปฏิบัติเสมือนว่ามิใช่มนุษย์ มนุษย์ทุกคนย่อมต้องมีสิทธิในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

     ประการที่สอง วิธีการในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลง จะต้องเป็นวิถีทางประชาธิปไตย มิใช่ความรุนแรง และต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นขั้นตอน ค่อยเป็นค่อยไป เพราะในบางสังคม ไม่อาจมองเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ว่าจะเป็นผลดีหรือไม่ อย่างไรได้ รวมถึงผลประโยชน์บางประการซึ่งอาจถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนในการดำเนินการจึงต้องเป็นรูปธรรม และมีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ผู้คนได้คุ้นชินกับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ทั้งมองเห็นภาพที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถรับมือ และปรับตัวจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้

     ประการที่สาม ผู้เขียนได้เห็นถึงความพยายาม มุมานะ และปณิธานอันแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงของตัวเอกในเรื่อง ที่ต้องการจะยกเลิกระบบการค้าทาสให้ได้ โดยมีการพยายามรวบรวมพยานหลักฐานหลายอย่าง ใช้เวลายาวนาน ทั้งยังมีการรณรงค์ด้วยรูปแบบต่างๆอีกมากมาย เพื่อให้แนวคิดของเขาเป็นที่ยอมรับในหมู่ประชาชน อันจะนำมาซึ่งฐานเสียงที่สนับสนุนให้มีการเลิกการค้าทาสได้ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ต้องใช้ความพยายาม และอดทนเป็นอย่างมาก

     ผู้เขียนเห็นว่า ภาพยนตร์ดังกล่าว ได้ให้ข้อคิดกับผู้เขียนหลายประการ และเป็นข้อคิดที่เป็นประโยชน์ ต่อการใช้้ชีวิตประจำวันของตัวผู้เขียนเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นการให้ความสำคัญกับ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงมี จึงเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HR-LLB-TU-2556-TPCความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การให้ความสำคัญกับ .... การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงมี

...

ขอบคุณค่ะ