สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

สถานพินิจ (อังกฤษ: Detention center, youth detention center, juvenile detention center, juvenile hall หรือภาษาปากว่า juvie) เป็นที่ควบคุมตัวเยาวชนที่เรียกว่า เยาวชนผู้กระทำความผิด (juvenile offender หรือ juvenile delinquent) เป็นการชั่วคราวระหว่างศาลไต่สวน หรือเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อฝึกอบรมหรือรับการดูแลอย่างอื่นตามกระบวนการยุติธรรมต่างหากจากบุคคลทั่วไป โดยมีศาลซึ่งเรียกว่า ศาลเยาวชน (juvenile court) เป็นผู้สั่งให้ควบคุมตัวเยาวชนไว้ ณ สถานพินิจ

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเยาวชนนั้น มีหลายหนทางสำหรับจัดการเยาวชนผู้กระทำความผิด บางกรณีเยาวชนอาจได้รับการปล่อยให้กลับเข้าสู่สังคมหลังจากรับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู แต่บางกรณีเมื่อเยาวชนมีพฤติการณ์จะก่อภยันตรายแก่สังคมหรือแก่ตนเอง เยาวชนจะถูกส่งไปควบคุมตัวและพฤติกรรมที่สถานพินิจในสถานพินิจนั้น เยาวชนอาจถูกควบคุมตามปรกติ หรืออาจถูกขังได้

การควบคุมตามปรกติอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งในระหว่างรอการพิจารณาหรือรอคำสั่งเพิ่มเติมส่วนการขังมักเกิดขึ้นเมื่อมีคำสั่งให้ส่งเยาวชนไปอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นต้น กิจกรรมเช่นนี้อาจมีระยะเวลาไม่กี่เดือนหรือหลายปีก็ได้ แต่สถานพินิจนั้นไม่มีมีจุดมุ่งหมายเพื่อลงโทษเยาวชน หากเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเยาวชนตามหลักการ "รัฐประดุจพ่อแม่" (parens patriae) กล่าวคือ เมื่อบิดามารดาไม่ปกครองดูแลบุตรให้ดีแล้ว รัฐก็ชอบจะสอดเข้ามายุ่งเกี่ยวเพื่อสวัสดิภาพของเยาวชนได้ กิจกรรมในสถานพินิจนั้น รัฐอาจจัดขึ้นเองทั้งหมด หรืออาศัยความร่วมมือในบางเรื่องจากท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชน เช่น ด้านการศึกษา นันทนาการ สุขภาพ การประเมินพฤติกรรม การให้คำปรึกษา เป็นต้น

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

...รัฐฯมีบทบาทในการสอดส่องดูแลทรัพยากรบุคคล(เด็ก)ของเขามากนะคะ..ซึ่งมีทั้งข้อดี และข้อเสีย...ต่อสถาบันครอบครัว