คณะเกษตรฯ มข. ร่วมมือนักวิจัยสเปนใช้เทคโนโลยีอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

อาจารย์ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรึกษาหารือความร่วมมือกับนักวิจัยประเทศสเปน แลกเปลี่ยนนักศึกษา ใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารแบบ microencapsulated ในการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ Prof. Manuel Yúferaตำแหน่ง Vice-director จากสถาบัน Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC) Cádiz, ประเทศสเปน ที่ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2557 ตามคำเชิญของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ กับ CSIC ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัยและงานวิจัยร่วมในอนาคต
          โดยProf. Manuel Yúferaได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “Designing microencapsulated diets for fish larvae”ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาประมงทั้งปริญญาเอกและปริญญาโทโดยมีคณาจารย์อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ดร.สุธี วงศ์มณีประทีป ดร.ปัทมา พัฒนวิริยทรัพย์ และ อาจารย์พรเทพ เนียมพิทักษ์ เข้าร่วมฟัง ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวการพัฒนาของระบบทางเดินทางอาหารของปลาวัยอ่อน และการนำเทคโนโลยีการผลิตอาหารแบบ microencapsulated ไปใช้ในการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน โดยได้เปิดโอกาสตอบคำถามและให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่สนใจการวิจัยในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ต่อไปในอนาคตด้วย
          จากนั้นในวันต่อมาได้นำ Prof. Manuel Yúfera ไปชมการเลี้ยงปลาในกระชัง ได้แก่ ปลานิลและปลาโมง ณ บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ และเข้าเยี่ยมชมฟาร์มอนุบาลปลานิลและปลาทับทิม ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยฟาร์มดังกล่าวประสบความสำเร็จในการอนุบาลปลานิลและปลาทับทิมเป็นอย่างดี

          ผศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย ข้อมูลข่าว/ภาพ
          กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)