ศึกษาแนวทางเพิ่มจำนวนการสมัครเป็นสมาชิก สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิตแพทย์

Kanokon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

CQI เรื่อง ศึกษาแนวทางเพิ่มจำนวนการสมัครเป็นสมาชิก

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิตแพทย์

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

          ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในแต่ละปี และมีกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ งานกิจการนิสิตฯ จะจัดโครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และในการฝึกซ้อมวันแรกของทุกปีจะมีการรับสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ศิษย์เก่าแพทย์ ของบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 12 สำเร็จการศึกษา จำนวน 154 คน มีผู้สมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 79 คน ไม่สมัคร จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 51.30

          ในปี 2556 จึงคิดหาแนวทางเพื่อเพิ่มจำนวนการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าแพทย์ มน. ที่เป็นสมาชิกสมาคมมาช่วยฝึกซ้อมและเชิญชวนให้ร่วมสมัครเป็นสมาชิก และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า รุ่นพี่ รุ่นน้อง และกับคณะแพทยศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

         เพื่อเพิ่มจำนวนการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 13 ให้มากกว่าร้อยละ 75

 

วิธีการดำเนินงาน

          1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัด โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และ

แสดงความยินดีแก่บัณฑิต (แพทย์ มน.รุ่นที่ 13)

          2. ตาราง Action Plan คณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

          3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครสมาชิก

          4. อาจารย์แพทย์ที่เป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าแพทย์ ดำเนินการตามกำหนดการ

          5. นำเงินค่าสมัคร เข้าบัญชีสมาคมฯ

          6. สรุปรายงานผล การสมัครให้นายก อุปนายก และคณะกรรมการ สมาคมทุกท่านทราบทาง E-Mail

 

ผลการปฏิบัติงาน

         มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 และมีกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2556 การรับสมัครสมาชิกสมาคมจะดำเนินการในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556  โดยเริ่มแจกแบบฟอร์มการสมัครไปพร้อมกับเอกสารชี้แจงการฝึกซ้อมฯ

          จากการปรับเวลาการรับสมัคร และวิธีการแจกใบสมัคร รวมถึงการออกใบเสร็จ พบว่า บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 13 สำเร็จการศึกษา จำนวน 147 คน มีผู้สมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 134 คน ไม่สมัคร จำนวน 13 คน (ใน 13 คน นับรวมบัณฑิตแพทย์ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาฯ จำนวน 3 คน) ในปี 2556 นี้มีผู้สมัครสมาชิกสมาคมคิดเป็นร้อยละ 91.16

 

สรุปผล

           สรุปว่าการทำCQI ครั้งนี้ โดยการปรับขั้นตอนการรับสมัคร ทำให้บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 13 สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คิดเป็นร้อยละ 91.16

 

บรรณานุกรม

         1. สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 “โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และ แสดงความยินดีแก่บัณฑิต. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ 17-19 ธันวาคม 2556

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใต้ร่มการศึกษา...ความเห็น (0)