เวลาที่มาเรียนห้องนี้รู้สึกดี แต่ต่อมาสักครู่หนึ่งพอเริ่มใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รู้สึกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระบบที่ช้ามากไม่เหมาะสมสำหรับมาให้เด็กปริญญาตรีแต่อาจารย์ผู้สอนสอนดีมาก