ดิฉันจะอ่านหนังสือพิมพ์มติชนและกรุงเทพธุรกิจเพื่อหาข้อเตือนใจในตนเองทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์

ในสัปดาห์นี้ขอนำมาจากมติชนวันเสาร์ที่ 28-10-49 ใน columnคัมภีร์ เศรษฐี     ผู้เขียนได้นำมาจากหนังสือโลกพิเคราะห์ ที่อาจารย์พิชัย  วาศนาส่งเขียนไว้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำซึ่งมีด้วยกัน 12 ข้อ     อ่านแล้วถ้าดิฉันมีไม่ครบก็อย่ามาว่ากัน     หรือปีหน้ามีผู้นำคนใหม่ อยากให้ท่านอ่านก็มาพิมพ์ไปให้ท่านและบอกว่าผู้อำนวยการฝากไว้ก็ได้ค่ะ

1     สามารถสื่อสารความคิดของตนเองให้ผู้อยู่ในความดูแลให้เข้าใจได้ชัดเจน

2     เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ     และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง     แม้แต่ก่อนหน้าลูกน้องเพียงเล็กน้อย     ก็จะช่วยให้สั่งการดักไว้มิให้เกิดความเสียหายได้

3     รู้ปัญหาของผู้อยู่ใต้ปกครองโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานใกล้ชิดด้านบริหาร    และต้องสามารถลบปัญหาไปจากใจของผู้ที่รับงานไปทำอย่าให้ต้องกังวลเพราะคำสั่งไม่ชัดเจน

4     อ่านท่าทีของผู้ใต้บังคับบัญชาออกทั้งสีหน้า  สายตา  และท่าทาง(ขมวดคิ้วแสดงคามกังวล   หากกล้าสบตายิ้มแย้ม  เท้าสะเอวแสดงว่ายังไม่สู้แน่ใจ   ถ้าหากไม่ยอมสบตา   เอามือนวดคอและอีกมือหนึ่งล้วงกระเป๋ากางเกงแสดงว่าไม่เห็นด้วย  )

5     มีความเที่ยงธรรมไม่มีความลำเอียง   ไม่แสดงออกว่ามีความรักความชอบผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ

6     รับฟังความคิดเห็น     แสดงทัศนะต่อความเห็นว่าถูกหรือผิดด้วยเหตุผล    ถ้าความคิดเห็นถูกให้นำไปปฏิบัติ   คำสั่งปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม    ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนและถูกต้อง

7     เมื่อต้องกล่าวคำปราศรัย   ผู้นำจะพูดไม่ยาว  ระหว่าง20-45 นาทีเป็นอย่างน้อยและอย่างมาก   มีสาระชัดเจน   และควรพยายามพูดให้จบก่อนเวลาที่จะพูดวกวนจนหาทางลงไม่ได้  (ไม่มีบทสรุป)

8     ผู้นำย่อมรู้จักใช้คนให้ตรงตามความสามารถ   อย่าให้คนใจร้อนแก้ปัญหาร้อนเพราะจะไม่รอบคอบ    ทำนองเดียวกันไม่ให้คนใจเย็นแก้ปัญหาเพราะจะเกิดความเฉือยชา

9     ผู้นำย่อมรู้จักจังหวะเวลาที่จะให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมโดยเฉพาะเตรียมรับภารกิจใหม่

10     ผู้นำควรรู้จักวิชาประชาสัมพันธ์   และรู้จังหวะว่าเมื่อใดควรใช้  เมื่อใดไม่ควรใช้   ไม่ใช้การประชาสัมพันธ์พร่ำเพรื่อ    จนผู้รับข่าวสารไม่เห็นความสำคัญของข่าวสาร

11     ผู้นำย่อมเข้าใจวิธีการให้รางวัลที่เหมาะสม  เช่นเดียวกับลงโทษตามสมควรแก่ความผิด

12     ผู้นำที่ดีจะประเมินความสามารถของตนอยู่เสมอ

หวังว่าคนที่เป็นผู้นำทั้งระดับต้น  กลาง และระดับสูง  และคนที่กำลังจะได้เป็นผู้นำคงได้ใช้ประโยชน์เพื่อเป็น check  list และนำมาปรับปรุงตนเองจนกว่าจะเกษียณ    ดิฉันเองอ่านแล้วก็ขาดอีกหลายข้อ     เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะพยายามพัฒนา    จะพยายามทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ค่ะ