วันนี้...ได้เรียนวิชาการจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ประกอบ  ใจมั่น อาจารย์ให้สร้างสมุดบันทึกส่วนตัวเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้สามารถเข้ามาเยี่ยมชมบันทึกส่วนตัวของเรา จึงได้คิดสร้างสมุดบันทึกความทรงจำเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยื่ยมชมได้ร่วมกันอ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมุดบันทึกเล่มนี้