อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร คณะเกษตรฯ มข.ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนเกษตร

คณาจารย์และเจ้าที่ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนเกษตร ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 6 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 6 คน และนักศึกษาต่างชาติ 2 คน รวม 14 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นผู้ประสานงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนเกษตร เพื่อผลักดันให้หมู่บ้านเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทางด้านการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง กลุ่มอนุรักษ์แก่งน้ำต้อน ชุมชนเกษตรบ้านหนองฮี ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง และชุมชนเกษตรบ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล กล่าวว่า “การลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนการเกษตร เป็นการติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ อาทิ โครงการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social laboratory) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตผักปลอดสารพิษ ที่ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ในพื้นที่เป้าหมายดังกล่าว เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทางด้านการเกษตรต่อไป”

           ภัทรพงศ์ แสนศาลา ข้อมูลข่าว/ภาพ
           กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)