งานวิจัย "การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียช่วยสอน"

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาส่ือมัลติมีเดียช่วยสอน โดยการบันทึกการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นส่ือวีดีโอ และมีการจําลองการ ทดลองบางส่วนเป็นภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ประกอบเนื้อหาการเรียนการสอน รวมถึงการทําใบงาน เพื่อเสริมประสิทธิผลของผู้เรียน และได้รับการประเมินความสามารถของสื่อมัลติมีเดีย โดยครูผู้สอนและผู้เช่ียวชาญ โดยใช้แบบประเมินความสามารถที่ไ้ดจัดทําขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถของสื่อมัลติมีเดียช่่วยสอน นําไปใช้ในการจัดการเรียน การสอนของครูผู้สอน มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 4.19 ซึ่งมีความสามารถอยู่ในระดับดี

>>>>>>เอกสารประกอบ<<<<<< 

เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Multimedia Development of Substances and Properties of Substances Module for 6th Grade Student 

>>>>> NCTechEd4CED04.pdf <<<<<<<

 

>> อ้างอิงจาก http://www.fte.kmutnb.ac.th/NC4/web/NCTechEd4CED04.pdf

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ นางสาว ณัฐฑิกา หย่อมจุมความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

562135

เขียน

19 Feb 2014 @ 00:17
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก