การใช้ Facebook ร่วมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ


รายงานการวิจัย ชื่อ การใช้การสอนแบบมุ่งเนื้อหาร่วมกับเฟซบุ๊ก เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษและการประเมินตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาความรู้ด้านเนื้อหา ความสามารถในการพูดนำ เสนอเป็นภาษาอังกฤษและการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังการเรียนโดยใช้การสอนแบบมุ่งเนื้อหาร่วมกับเฟซบุ๊ก กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เรียนวิชาชีววิทยา 2 (ว30242) ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการสอนแบบมุ่งเนื้อหาร่วมกับเฟซบุ๊ก จำนวน 6 แผน เวลา 20 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดความรู้ด้านเนื้อหาวิชาชีววิทยา แบบประเมินการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และแบบประเมินตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความรู้ด้านเนื้อหาของนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก
2. ความสามารถในการพูดนา เสนอเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ร้อยละ60 และมีความสามารถอยู่ในระดับดี
3. การประเมินตนเองของนักเรียนสัมพันธ์กับการประเมินของผู้วิจัยที่ระดับค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 0.54 – 0.83 และอยู่ในระดับปานกลาง – สูงทางบวก

 

สามารถดาวน์โหลด งานวิจัยได้ที่นี่ 
          v v
          v v
การใช้การสอนแบบมุ่งเนื้อหาร่วมกับเฟซบุ๊ก เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษและการประเมินตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

ที่มา: http://www.dek-d.com/admission/26062/

 

บรรณานุกรม

ตรัยธนา เชาวนปรีชา.  (2555).  การใช้การสอนแบบมุ่งเนื้อหาร่วมกับเฟซบุ๊ก เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ ในการพูด
       นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษและการประเมินตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4.  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2557, จาก      
       http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2555/teng30355tc_abs.pdf.

 

 

หมายเลขบันทึก: 561873เขียนเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2014 18:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2014 08:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

คนแรกสำหรับบันทึกนี้นะครับ ;)...

ป.ล. อยากให้แยกลิงค์ออกมาให้ชัดเจนครับ

เช่น ดาวน์โหลด, งานวิจัย แล้วทำิลิงค์เป็นต้นครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ Ongkuleemarn

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่เข้ามาอ่านบันทึก หนูจะทำการแก้ไขตามที่อาจารย์แนะนำน่ะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี