วันที่ ๒ ประสบการณ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น... (๒๘ มกราคม ๒๕๕๗)

การทดลองสอนวันที่สอง 28/01/2557 วันนี้เดินทางมาถึงโรงเรียน 07.15 น. ครับ 

ในช่วงระหว่างเข้าแถวก็เข้าประชุมในเรื่องการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด โดยเข้าฟังจากผู้อำนวยการโรงเรียนปัว

วันนี้มีสอนตั้งแต่เช้า คบที่ 1 เลยครับ ตั้งแต่ 08.30 น. เลย ปัญหาแรกที่พบคือนักเรียนขึ้นมาห้องเรียนค่อยข้างจะช้าทำให้เวลาที่จะจัดการเรียนการสอนขาดหายไปบ้างก็ต้องจัดแบ่งเวลาให้ดี

วันที่สองนี้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิชา การสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

นักเรียนน่ารักมากครับ ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามดีมาก ความรู้พื้นฐานในการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมีค่อยข้างดีอยู่แล้ว จึงทำให้การจักการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น 

 

นอกจากนั้น ยังได้ช่วยครูคุมชั้นเรียนและสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกด้วย

 

หลังจากเลิกเรียน ก็มาช่วยงานธุรการของโรงเรียนร่วมกับเพื่อนๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เย็บเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมตัวเข้าค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนปัวประจำปีการศึกษา 2556 อีกด้วยครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายสุภกิณห์ สิทธิยศความเห็น (0)