ปรัชญาการศึกษาลัทธินิรันตรวาท : สถานที่เรียน

ลัทธินิรันตรวาท

 

ปรัชญาการศึกษาลัทธินิรันตรวาท (Perennialism) :

สถานที่เรียน

 

 

ลัทธินิรันตรวาท (Perennialism) เห็นว่า สถานที่เรียนเป็นเพียงสถานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักอุดมคติของชีวิต  ห้องเรียนก็เป็นในลักษณะที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดที่นั่งอย่างเป็นระเบียบ ชัดเจนโรงเรียนต้องตั้งขึ้นเพื่อให้สังคมเกิดการปฏิรูปไม่ใช่เป็นการศึกษาที่เน้นการออกไปประกอบอาชีพ

สถานที่เรียนเป็นไปเพื่อ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนสิ่งที่สามารถให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาจากปัจจัยภายนอกที่เกิดจากความเป็นระเบียบในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเอาใจใส่ในสิ่งเล็กน้อย เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เกิดความเอาใจใส่ ในรายละเอียดต่าง 

 

สารัตถนิยมจึงไม่ให้ความสำคัญกับ วิชาการที่เป็นไปเพื่อการครองเรือน หรือวิชาที่เป็นไปในการหาเลี้ยงชีพ ดังที่กล่าวว่า  การประกอบอาชีพควรไปฝึกกันตามโรงงาน หรือสถานศึกษาเพื่อการนั้น

 

ลัทธิลัทธินิรันตรวาทเห็นว่าการศึกษาไม่ใช่สิ่งที่รองรับการออกไปเพื่อประกอบอาชีพ แต่เป็นการฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม ซึ่งสังคมภายนอกนั้น  ไม่สามารถให้ได้ หรือมิได้มุ่งเน้น ตอกย้ำหรือให้ความสำคัญ  สถานที่เรียนจึงเป็นสถานที่ให้เน้น หรือให้ความสำคัญกับความเป็นระเบียบในแง่ของกายภาพ ซึ่งเป็นการโน้มน้าว หรือเป็นการเตรียมความพร้อม ไปสู่การพัฒนาในระดับจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประณีต สูงขึ้นไปอีกมาก จึงจะต้องมีการวางระเบียบขั้นตอนไว้อย่างเป็นระบบ

 

ด้วยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกา

ปล.เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 

ป.โท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนวัยเรียนรู้ความเห็น (2)

การจัดสถานที่เรียนของลัทธินิรันตรวาท (Perennialism)

จุดมุ่งหมายก็คือ

1. เน้นให้เกิดปฎิรูปสังคม ทางความคิด เปรียบเสมือนห้องเรียนโล่งอากาศพัดผ่านสมาชิกผู้เรียนไม่หนาแน่น...ประโยชน์...พัฒนาความคิดจากหน่วยนักศึกษาที่ได้นำความคิดไปใช้เพื่อตนเอง Deverlopment

2. สถานที่เรียนเป็นเพียงสถานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จัก อุดมคติของชีวิต มิใช่สถานที่เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพ

ที่มีอุปกรณ๋การสอนเป็นที่เข้าใจว่ามิใช่โรงงานสอนวิชาการผลิต

3. สารัตถนิยม ของลัทธินิรันตรวาท (Perennialism) จึงไม่ให้ความสำคัญเพื่อการครองเรือน หรือวิชาที่เป็นไปในการหาเลี้ยงชีพ ดังที่กล่าวว่า การประกอบอาชีพควรไปฝึกกันตามโรงงาน หรือสถานศึกษาอาชีพ

4. สถานที่เรียนจึงเป็นสถานที่ให้ความสำคัญกับความเป็นระเบียบวินัยกายภาพสำรวม ซึ่งเป็นการโน้มน้าว หรือเป็นการเพื่อเตรียมพร้อม ไปสู่การพัฒนาในระดับจิตใจ อันเป็นสิ่งที่ประณีต ละเอียดอ่อนอย่างมีระดับขั้นตอน

อาจเป็นได้ว่า

1. มีการศึกษาระบบสปาต้า - เอเธน ..ปกครอง...หมายถึงวิชาทหาร..สถานที่สอนวิชาการทหาร...เกณฑ์การเป็นทหาร..และโดยวิชาการด้านนิติศาสตร์เป็นที่นิยมในสังคมสมัยนั้นหมายถึงผู้มีฐานะในสังคมในสภา

2. สร้างสถานโรงงานผลิตอาวุธ อันเป็นวิชาชีพแห่งการช่าง

3. เน้นแสนยาณุภาพการปรกครองระหว่างรัฐต่อรัฐ

Plato เอง..ยังเปิด Academy ในที่สวนสาธารณะ(นิยมต้นไม้เพราะต้นไม้หายาก..นิยมปลูกในบ้านที่มีฐานะสูงเพื่อเสริมบารมี) เป็นสถานที่เรียนของฝ่ายจิตนิยม Idealism และปรัชญาสาขาแนวนี้นิยมเปิดเช่นกัน..

พิจารณาด้วยครับพระอาจารย์

อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง..