ความเห็น 2932421

ปรัชญาการศึกษาลัทธินิรันตรวาท : สถานที่เรียน

เขียนเมื่อ 

การจัดสถานที่เรียนของลัทธินิรันตรวาท (Perennialism)

จุดมุ่งหมายก็คือ

1. เน้นให้เกิดปฎิรูปสังคม ทางความคิด เปรียบเสมือนห้องเรียนโล่งอากาศพัดผ่านสมาชิกผู้เรียนไม่หนาแน่น...ประโยชน์...พัฒนาความคิดจากหน่วยนักศึกษาที่ได้นำความคิดไปใช้เพื่อตนเอง Deverlopment

2. สถานที่เรียนเป็นเพียงสถานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จัก อุดมคติของชีวิต มิใช่สถานที่เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพ

ที่มีอุปกรณ๋การสอนเป็นที่เข้าใจว่ามิใช่โรงงานสอนวิชาการผลิต

3. สารัตถนิยม ของลัทธินิรันตรวาท (Perennialism) จึงไม่ให้ความสำคัญเพื่อการครองเรือน หรือวิชาที่เป็นไปในการหาเลี้ยงชีพ ดังที่กล่าวว่า การประกอบอาชีพควรไปฝึกกันตามโรงงาน หรือสถานศึกษาอาชีพ

4. สถานที่เรียนจึงเป็นสถานที่ให้ความสำคัญกับความเป็นระเบียบวินัยกายภาพสำรวม ซึ่งเป็นการโน้มน้าว หรือเป็นการเพื่อเตรียมพร้อม ไปสู่การพัฒนาในระดับจิตใจ อันเป็นสิ่งที่ประณีต ละเอียดอ่อนอย่างมีระดับขั้นตอน

อาจเป็นได้ว่า

1. มีการศึกษาระบบสปาต้า - เอเธน ..ปกครอง...หมายถึงวิชาทหาร..สถานที่สอนวิชาการทหาร...เกณฑ์การเป็นทหาร..และโดยวิชาการด้านนิติศาสตร์เป็นที่นิยมในสังคมสมัยนั้นหมายถึงผู้มีฐานะในสังคมในสภา

2. สร้างสถานโรงงานผลิตอาวุธ อันเป็นวิชาชีพแห่งการช่าง

3. เน้นแสนยาณุภาพการปรกครองระหว่างรัฐต่อรัฐ

Plato เอง..ยังเปิด Academy ในที่สวนสาธารณะ(นิยมต้นไม้เพราะต้นไม้หายาก..นิยมปลูกในบ้านที่มีฐานะสูงเพื่อเสริมบารมี) เป็นสถานที่เรียนของฝ่ายจิตนิยม Idealism และปรัชญาสาขาแนวนี้นิยมเปิดเช่นกัน..

พิจารณาด้วยครับพระอาจารย์