ครูกับบริบทไทย

krupound
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นั่งอ่านหนังสือ "ศาสตร์การสอน" ของ อาจารย์ทิศนา แขมมณี เลยครึ้มๆ

                ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนนั้น การพิจารณาองค์ประกอบในการสอนแต่เพียงผู้สอน ผู้เรียน และเนื้อหาวิชานั้นอาจไม่เพียงพอต่อความสำเร็จในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียน เหตุเพราะบริบทของการเรียนรู้นั้นมีองค์ประกอบและปัจจัยหลายอย่างที่ผู้สอนพึงทำความเข้าใจในหลายระดับ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้

ภาพจาก: http://www.worcester.ac.uk/content_images/teaching-learning-course-university-worcester.jpg

บริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับห้องเรียน

                ผู้สอนมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนมากที่สุด ดังนั้นความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด เป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                ผู้เรียนมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนไม่น้อยไปกว่าครูผู้สอน เพราะความพร้อมทางร่างกาย และจิตใจ มีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ หากผู้เรียนไม่พร้อม ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้

                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ เนื้อหา สื่อ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล จะเป็นส่วนเสริมที่สำคัญที่จะนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จได้

                สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นอากาศ อุณหภูมิ แสง สี เสียง ขนาดห้องเรียน อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเรียนจะส่งผลเสริมหรือขัดขวางกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดำเนินไปได้

ภาพจาก: http://www.educationscotland.gov.uk/Images/children%20round%20table%20working%20260_tcm4-711189.jpg

บริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับโรงเรียน

                ผู้บริหารโรงเรียน เป็นบุคคลที่มีอิทธพลต่อครูผู้สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมาก ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย การปกครองครู การสนับสนุนครู

                โรงเรียน สภาพของโณงเรียน ขนาด สิ่งแวดล้อม บรรยากาศในโรงเรียน งบประมาณ สวัสดิการล้วนส่งผลต่อครูผู้สอน ผู้เรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสิ้น

                ผู้ร่วมงาน อันได้แก่เพื่อนครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ในโรงเรียนสามารถส่งผลในทางบวกและลบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับห้องเรียนได้ทั้งสิ้น

บริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับชุมชน

                บุคคลในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้บริหารระดับท้องถิ่น ล้วนเอื้ออำนวยหรือขัดขวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียนได้ทั้งสิ้น

                ทรัพยากรในชุมชน สถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในท้องถิ่นล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะจำกัดหรือขยายขอบเขตของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กว้างขวางได้

                สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชุมชน การมีส่วนร่วมของนักการเมืองและคนในชุมชน ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนจะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านความพร้อมของผู้เรียนและครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง

บริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับชาติและระดับโลก

                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 รวมถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นสิ่งที่ครูทุกคน โรงเรียนทุกแห่งต้องยึดเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษา การนำนวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21 st century skills) หรือสะเต็มศึกษา (STEM Education) นั้น ล้วนส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องจำเป็นที่จะต้องปรับตัว ปรับความคิด และปรับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ทั้งหมดนี้คือบริบทของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของประเทศไทยที่ครูผู้สอนทุกคนพึงตระหนักให้เข้าถึงและเข้าใจ

                 ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูควรเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาที่ตนเองเข้าใจ...

ภาพจาก: http://farm4.static.flickr.com/3355/3292377555_9cec650801.jpg

 

อ้างอิง

ทิศนา  แขมมณี. (2552). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครุบันทึกความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

...บริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับห้องเรียน ...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้...ขาดสื่อนะคะ...บริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับโรงเรียน...ขาดคณะกรรมการสถานศึกษา...

เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมสื่อให้แล้วครับ พิมพ์ตกไป

ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาไม่แน่ใจว่าอยู่ในผู้ร่วมงานหรือไม่ เพราะผอ. ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้เรียน ซึ่งเป็นภาคี...นั้น ตามประสบการณ์ โรงเรียนที่ผมอยู่ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ นอกจากเรื่องเงินๆทองๆ ทีผมไม่ค่อยได้รู้ครับ

ผมใช้สีม่วงในการแก้ไขครับ ขอบคุณมากครับ