อาเซียน (ร่ายสุภาพ)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....ด้วยรักสามัคคี...................จึ่งเกิดมีอาเซียน
สิบชาติเพียรสร้างสรรค์.............สวรรค์ ณ แดนแผ่นดิน
ศาสตร์ศิลป์ก้องเกริกไกร
๑....................................ไทยสยามดุจศูนย์กลาง
ถนนหนทางเชื่อมต่อ..............ก่อเศรษฐกิจท่องเที่ยว
๒ ผู้ชาญเชี่ยวรุดมา................กัมพูชา-ปราสาท
ประกาศแหล่งมรดกโลก
๓...................................ลดละโศกชมธรรมชาติ
ดารดาษแดนหมื่นเกาะ...........เสนาะนามอินโดนีเซีย
อย่าละเสียบุโรพุทโธ
๔...................................แวะสิงคโปร์เมืองแบบอย่าง
แนวทางการศึกษา.................ชาวประชามีคุณภาพ
๕ ซึมซาบ"เรียบง่ายงาม"........สมญานามประเทศลาว
น่าสืบสาวประวัติศาสตร์
๖...................................ผงาดตึกสูงจรูงใจ
ส่งจิตใฝ่ธรรมเจริญ..................เพลิดเพลินมาเลเซีย
๗ เศร้าละเหี่ยเชิญไป..............เติมใจให้ประจักษ์
เวียดนามมิพักย่อท้อ................ตัดพ้อเพราะสงคราม
๘ นามกระเดื่องฟิลิปปินส์.........แผ่นดินคริสตศาสนา
ตื่นตาน่าเยือนจริง
๙ ..................................ไป่ประวิงแวะบรูไน
ก้าวไกลด้วยเชื้อเพลิง.............อาเซียนเถกิงรุ่งขจร
๑๐ เชิญขอพร ณ เมียนมา.......พุทธบูชาดำรง
แม้ยังคงเผด็จการ..................ทหารเริ่มตาสว่าง
เปิดทางประชาธิปไตย
.....................................จึ่งใคร่เชิญพี่น้อง
เชิญร่วมกายจิตซ้อง...............ส่งให้อาเซียน...เจริญนา


๑ ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
Opportunities for Thailand as ASEAN Logistics Hub
http://en.aectourismthai.com/content1/961

๒ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
UNESCO has set up a wide-ranging programme to safeguard this symbolic site
and its surroundings. http://whc.unesco.org/en/list/668/

๓ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
Indonesia is an archipelago comprising approximately 17,508 islands.
http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
* Borobudur, a UNESCO World Heritage Site (Wikipedia)

๔ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
In terms of purchasing power parity, Singapore has the third-highest per capita income
in the world. It ranks high in international rankings of education, healthcare, government
transparency, and economic competitiveness. (Wikipedia)

๕ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic)
Laos has become popular with tourists for its relaxed style of living and for retaining elements
of the "original Asia" lost elsewhere. The official tourism slogan is "Simply Beautiful". (Wikipedia)

๖ มาเลเซีย (Malaysia)
The Petronas Towers house the headquarters of the national oil company Petronas
and are the tallest twin-towers in the world.
* The southernmost point of continental Eurasia, Tanjung Piai is in Malaysia, located in the tropics.
It is one of 17 megadiverse countries on earth, with large numbers of endemic species.(Wikipedia)

๗ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
The Vietnamese fought French rule in the First Indochina War, eventually expelling the French
in 1954. Thereafter, Vietnam was divided politically into North and South Vietnam. Conflict between
the two sides intensified, the Vietnam War. The war ended with a North Vietnamese victory
in 1975. (Wikipedia)

๘ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
The religious distribution of the country's population included 90 percent Christians
(with 80 percent Catholics and 10 percent Protestants). (Wikipedia)

๙ บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
Crude oil and natural gas production account for about 90% of its GDP, making Brunei the
fourth-largest producer of oil in Southeast Asia. It also produces of liquified natural gas,
making Brunei the ninth-largest exporter of the substance in the world. (Wikipedia)

๑๐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar)
89% of the population embraces Buddhism (mostly Theravāda).
* 1962, the military led by General Ne Win took control of Burma through a coup d'état and
the government has been under control by the military since then. Until 1988, the country was
ruled as a one-party system, and ruling through the Burma Socialist Programme Party (BSPP).
During this period, Burma became one of the world's most impoverished countries. (Wikipedia)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)