ดิฉันมาทำงานในวันที่ 16 ต.ค. 2549  ขณะ Clear งานที่กองอยู่บนโต๊ะช่วงระหว่างพักไป 10 กว่าวัน ซึ่งจะพยายาม Clear งานออกให้หมด ก่อนเข้ารับการผ่าข้อมือขวาในตอนเที่ยงครึ่งวันนี้นั้น ปิ่งได้แจ้งว่าสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค จะมาประเมินผลการจัดการความรู้ของสถาบันเรา ตาม KPI 15 เรื่องระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของ กพร. ในวันที่ 17 ต.ค. 2549 เวลาประมาณ 13.30 – 16.00 น. ซึ่งปิ่งเองก็ยังไม่มีเวลาศึกษารายละเอียดในเอกสารที่สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค ส่งมาให้และยังไม่ได้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากติดภารกิจการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรสถาบัน 100% และเตรียมการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียนในวันที่ 16 ต.ค. 2549

ดังนั้น ดิฉันจึงได้พยายามที่จะขอเลื่อนการมาประเมินออกไปเป็นวันอื่นเพื่อให้มีความพร้อมทั้งเรื่องข้อมูล การเตรียมการต้อนรับ (สถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง) และสภาพร่างกายตนเองมากกว่านี้ แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องเวลาและโปรแกรมการนัดเยี่ยมแต่ละหน่วยงานของทีมเยี่ยมจากสำนักจัดการความรู้ กรมฯ ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการมาเยี่ยมประเมินได้ จึงต้องปรึกษาและขอความอนุเคราะห์จากท่าน ผอ. ด่วนเพื่อขอเชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 17 ต.ค. 2549 เวลาประมาณ 12.00 – 13.00 น. ก่อนการมาเยี่ยมประเมินของทีมเยี่ยมจากสำนักจัดการความรู้ กรมฯ  และได้ชี้แจงรายละเอียดของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่สถาบันได้ตอบ กพร. ตาม 13 แบบฟอร์มที่กรมฯ กำหนด ไปตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายน 2549 

 

            ความเสี่ยงคือ ในตอนตอบข้อมูลตาม 13 แบบฟอร์ม ก็คิดกันกับ ดร. สิริพร ว่า เราต้องตอบในเรื่องที่เราประเมิน HA เพราะเราต้องทำจริงและต้องถูกติดตามตอบตัวชี้วัดกรมด้วย จะได้มีเนื้องานเกิดขึ้นจริงและตอบตัวชี้วัดได้ ซึ่งเมื่อดำเนินการจริงทางสถาบันเรามีหลายงานที่นำเสนอสำนักจัดการความรู้ได้โดยไม่อิงกรอบ 13 แบบฟอร์ม

            

แต่ความเสี่ยงสำหรับดิฉันที่พบ คือ เสี่ยงเรื่องการสื่อสาร ค่ะ สงสัยว่าตนเองต้องมีปัญหาแน่ๆ จะทำอย่างไรดี ขอคำแนะนำ & ข้อเสนอแนะด้วยนะคะ