งานวิจัย : ปัญหาการให้บริการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก (รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ)

หัวข้อ                      ปัญหาการให้บริการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ                   ปัญหาการให้บริการ จัดทำบัญชี

ชื่อนักศึกษา                รัตน์ชนก   พราหมณ์ศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา           รองศาสตรจารย์เพ็ญศรี  ภู่อุทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง

ระดับการศึกษา        บัญชีมหาบัณฑิต

สาขาวิชา               การบัญชี

คณะ                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

พ.ศ.                   2554

 

บทคัดย่อ

 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง  “ปัญหาการให้บริการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก”  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการให้บริการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  และนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมจากสำนักงานบัญชีในจังหวัดพิษณุโลก 23 แห่ง  และรวบรวมข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเอกสาร วารสารที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

มีสำนักงานบัญชีตอบแบบสอบถาม  23 แห่ง ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ทุกสำนักงานมีการสำรวจข้อมูลของลูกค้า โดยแบ่งเป็น สำนักงานที่ ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอมีจำนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.90   สำนักงานที่รับตรวจสอบข้อมูลของผู้ตรวจสอบบัญชี มี 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.70  สำนักงานที่ตรวจสอบการจ่ายภาษีมี   2 แห่งคิดเป็นร้อยละ 8.70  จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า  สำนักงานพบว่าลูกค้ามีความเสี่ยงจะเรียกเก็บเงินค่าบริการสูง เพราะมีข้อมูลที่ละเอียดและต้องมีภาระงานเพิ่ม สำนักงานประเภทนี้มีจำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.00   สำนักงานที่ไม่มีความเสี่ยงมี 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.00  มีสำนักงานเพียงแห่งเดียวที่คิดค่าบริการสูงกว่าที่อื่น คิดเป็นร้อยละ 4.30  สำนักงานที่ปฏิเสธการบริการให้ลูกค้ามี 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.70

ปัญหาที่พบในการศึกษาครั้งนี้ คือ ด้านการบริการด้านการทำบัญชี ด้านบริการของสำนักงานภาครัฐ  และด้านมาตรฐานการบัญชีและการภาษีอากร

จากปัญหาข้างต้น สำนักงานบัญชีควรแนะนำให้ลูกค้าทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะ

ทำได้โดยการศึกษาจากเอกสารหรือเข้าร่วมสัมมนาที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์หายไปนานมากๆ

สบายดีไหมครับ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ขจิต คิดถึงเหมือนเดิมคะ เป็นคำพูดที่พูดกันบ่อยๆ มันจริงๆ คะ อาจารย์ เวลาเหมือนหายไปคะ ทำงาน 5 วัน อีก 2 วันเรียนคะ เอาเรื่องเหมือนกัน นานๆ จะแวะมาคะ ขอบคุณคะ ที่มาทักทายคะ

เขียนเมื่อ 

ขอให้งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่กินได้ ก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กร...และผมก็เชื่อเช่นนั้น ครับ

อยากทราบสำนักงานบัญชี 23 แห่งเอาไปทำงานวิจัย ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ ของเร็วนะค่ะ ช่วยบอกที