๙ พระบรมราโชวาท ( ๑๐-๑๘) ใน ๑๐๘ มงคลเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน(๒)

ชอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

น้อมนำ ๙ พระบรมราโชวาท พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ ๙

เพื่อเป็นแสงสว่าง เป็นหนทางแห่งการดำเนินชีวิต พระบรมราโชวาทที่เกี่ยวเนื่องกับหลักคิดในการดำเนินชีวิตที่ทรงพระราชทานต่อคนไทย เป็นเครื่องเตือนใจ เป็นหนทางแห่งชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

 

 

๑๐. เอื้อเฟื้อมุ่งดีต่อกันสังคมก็จะร่มเย็นและน่าอยู่

"....สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน

สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่...."

 

 

๑๑. จิตเมตตากรุณา ช่วยให้ทำงานได้สำเร็จลุล่วง

"....ผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณา หมายถึง การที่จะมีจิตใจเห็นใจผู้อื่น มีจิตใจที่จะเห็นถึงความเดือดร้อนที่เราต้องช่วยเหลือ จิตใจนี้เป็นจิตใจที่มีกำลังมาก ทั้งอ่อนโยนมาก

" จิตใจนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้งานการทุกอย่างก้าวหน้าได้ เพราะว่าถ้าคนที่มีเมตตากรุณาในใจ และเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น หมายความว่า ผู้นั้นเป็นคนฉลาด หมายความว่า คนนั้นเป็นคนที่อ่อนโยน ที่เห็นอะไรๆได้ชัด เมื่อคนเรามีความอ่อนโยนและมีความละเอียดอ่อน และเห็นอะไรได้ชัด ก็ย่อมจะทำงานของตนที่กำลังทำด้วยความก้าวหน้านั้นสำเร็จลุล่วงไป..."

 

 

๑๒. มีความสุจริตและความมุ่งมั่นจึงจะทำงานสำคัญได้สำเร็จ

"...คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย

ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้

" ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น

จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ...."

 

 

๑๓. ความซื่อสัตย์สุจริตยังความเจริญและความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม

"....ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะคุรธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญและความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว

" ความซื่อสัตย์ที่ว่านี้ หมายถึง ความสุจริตซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน

ต่อตนเองและต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ไม่เอารัดเอาเปรียบ....."

 

 

๑๔. สัจวาจา คือรากฐานของการประสบความสำเร็จ

"...สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งาม

ที่มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จ

" สัจ  เป็นการตั้งใจ ตั้งจิตใจ

" วาจา เป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจ

คือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้น..."

 

 

๑๕. การพูดจริงทำจริง ย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญ

"...ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ

พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย

"...การพุดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ

 ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด..."

 

 

๑๖. ผู้มีความจริงใจ ทำสิ่งใดก็สำเร็จราบรื่น

"....ความจริงใจต่อผู้อื่น เป็นคุณธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จ และความเจริญเพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจาก ความกินแหนงแคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้นยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคน ทุกฝ่าย ที่ถือมั่นในเหตุผล และความดี ผู้มีความจริงใจจะทำการสิ่งใดก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่น...."

 

 

๑๗. ความเข็มแข็งในจิตใจ ช่วยให้ผ่านพ้น อุปสรรคต่างๆได้

"....ความเข็มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข็มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรจะมาช่วยเราได้

" แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข็มแข็งในกาย ในใจ

ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้...."

 

 

๑๘. ถ้าิจิตใจแข็งแกร่ง แม้พบอุปสรรค ก็มีแต่ทำให้จิตใจแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

"....ถ้าถูกแดดถูกฝน อนามัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไร ทำให้แข็งแกร่ง จิตใจก็เหมือนกัน เมื่อประสบอุปสรรคและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เราก็ขุ่นหมอง แต่ถ้าจิตใจเราแข็งแรง แข็งแกร่งดี อุปสรรคนั้นจะทำให้สามารถที่จะทำให้มีอำนาจจิตดีขึ้น มีกำลังใจมากขึ้น

" สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ทำให้เราขุ่นเคืองใจ ไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเรา

 กลับทำให้ใจเราแข็งแกร่ง แข็งแรง...."

 

 

* ขอบคุณ ๙ พระบรมราโชวาทจากหนังสือ ๑๐๘ มงคล พระบรมราโชวาท โดย สำนักพิมพ์อมรินทร์ ร่วมกับ 7 -ELEVEN และฺ BOOK SMILE รายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการของโรงเรียนวังไกลกังวล

 

ด้วยความปรารถนาดี  กานดา แสนมณี

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๖

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กานดา-นาฬิเก (รวมความรู้ ให้เกิดประโยชน์)ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

...เป็นบันทึกที่มีคุณค่า...อ่านแล้วประทับใจมากค่ะ

ขอทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ

เขียนเมื่อ 


.... ขอทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ