ตัวอย่างเรื่องเล่า "การรับน้อง" จากกลุ่มที่ 2 ห้องสัมมนา 2

  Contact

         เรื่องที่ 1 
                  ผู้เล่า นุช (ปีณิต อุตศรี) 
                  จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
                  ชื่อเรื่องเล่า ข้อดีของการรับน้อง

         เรื่องที่ 2 
                  ผู้เล่า อ้น (พงศ์ศิริ มีโพธิ์) 
                  จากมหาวิทยาลัยพายัพ 
                  ชื่อเรื่องเล่า รับน้องปลอดเหล้า

         เรื่องที่ 3 
                  ผู้เล่า ชล (ชวนชล นิลวัฒนา) 
                  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
                  ชื่อเรื่องเล่า ความสามัคคีของการรับน้อง

         เรื่องที่ 4 
                  ผู้เล่า แก้ว (ศศิกานต์ วิบูลย์ญาณ) 
                  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
                  ชื่อเรื่องเล่า อีกด้านของคนที่ถูกรับ

         เรื่องที่ 5 
                  ผู้เล่า จุ๋ม (จีรนันท์ แสงฤทธิ์) 
                  จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
                  ชื่อเรื่องเล่า รับน้อง น้องรัก

         เรื่องที่ 6 
                  ผู้เล่า อ๊อฟ (โฆสิต หอมละมัย) 
                  จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
                  ชื่อเรื่องเล่า มนุษยสัมพันธ์พี่-น้อง

         เรื่องที่ 7 
                  ผู้เล่า อัฏ (ทวี ตะโคตร) 
                  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
                  ชื่อเรื่องเล่า ความสนุกสนานของการรับน้อง

         เรื่องที่ 8 
                  ผู้เล่า วุฒิ (วุฒิชัย ศรีสุพรรณ) 
                  จากมหาวิทยาลัยศรีประทุม 
                  ชื่อเรื่องเล่า ความสำเร็จในการรับน้อง

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นเรศวรวิจัย-QA-KM

Post ID: 55474, Created: , Updated, 2012-06-10 00:15:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#km-workshop#สภานิสิต#ผู้นำนิสิตนักศึกษา#การรับน้อง

Recent Posts 

Comments (0)