ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่  01-14 ตุลาคม 2549   ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่  15-21 ตุลาคม 2549