การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนและหาคำตอบโดยใช้ภาพ สำหรับเด็กประถม 1.       อ่านโจทย์ที่กำหนดให้  2.  วาดภาพตามที่โจทย์กำหนด  ลองคลิกดู
http://gotoknow.org/file/nanthawan-ni/p6.jpg  
ในการฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนและหาคำตอบจากภาพ เริ่มด้วยโจทย์ง่ายๆก่อน จนนักเรียนเกิดความคิดร่วมยอดของโจทย์ปัญหาที่มีคำว่า ของ