รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน แบบร่วมมือ เทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม (ค 31201) เรื่องระบบจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


                                                           

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  วิชาคณิตศาสตร์

                      เพิ่มเติม  (ค 31201)  เรื่องระบบจำนวนจริง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                      โรงเรียนสวายวิทยาคาร  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

ผู้ศึกษาค้นคว้า  นายเกษม  โปร่งจิต

ปีที่ศึกษา             2555

                                                                             บทคัดย่อ

                        ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 31201)  เรื่องระบบจำนวนจริง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสวายวิทยาคาร อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 31201)  เรื่องจำนวนจริง  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และนำไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 31201) เรื่องระบบจำนวนจริง  โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ  75  ตลอดจนวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 31201)  เรื่องจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนสวายวิทยาคาร  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน   ซึ่งผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือ  โดยการตรวจและแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ   นำมาปรับปรุงตลอดจนนำไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มย่อย  เพื่อปรับให้เหมาะสม   และนำไปใช้กับนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน ในปีการศึกษา 2554  ก่อนนำไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสวายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2555  จำนวน 35  คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  ( X ) ค่าร้อยละ ( % ) และ ค่าคะแนนที  (t-test)

 สรุปผลการศึกษา 

1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 31201)เรื่องระบบจำนวนจริง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสวายวิทยาคาร อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์   ซึ่งพัฒนาในปีการศึกษา 2555  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.95/78.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐานที่กำหนด 75/75

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนจริง    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสวายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนจริง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสวายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

หมายเลขบันทึก: 553387เขียนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2013 16:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2013 16:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี