การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)


ชื่อเรื่อง       การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  ความน่าจะเป็น 

                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (7E) 

 ผู้วิจัย          นางสมบัติ   ทวีฉลาด

หน่วยงาน      โรงเรียนสวายวิทยาคาร  ตำบลสวาย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่

                 การศึกษามัธยมศึกษาเขต  33 

ปีที่วิจัย         2555

 

บทคัดย่อ

 ชื่อเรื่อง   การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  ความน่าจะเป็น 

             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (7E) 

 ผู้วิจัย       นางสมบัติ   ทวีฉลาด

หน่วยงาน  โรงเรียนสวายวิทยาคาร  ตำบลสวาย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่

             การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33 

ปีที่วิจัย      2555

 บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) ให้มีประสิทธิภาพ80 / 80   2) เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(7E) 

                กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4  โรงเรียนสวายวิทยาคาร  ตำบลสวาย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555  จำนวน  30  คน

                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (7E)  จำนวน  12  แผน  ใช้เวลา  15  ชั่วโมง (รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน )   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  3)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (7E)  จำนวน 20 ข้อ

ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.39/85.56

  1.  ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง

ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4  ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น  โดยใช้

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (7E)  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก

หมายเลขบันทึก: 553245เขียนเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2013 15:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2013 15:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี