ปฏิทินปฏิบัติงานสาธารณสุข ประจำปี 2557


ปฏิทินปฏิบัติงานสาธารณสุข ประจำปี 2557

นายอานนท์ ภาคมาลี (หมอแดง)

วัน เดือน ปี วันสำคัญทางสาธารณสุข กิจกรรม/สาระสำคัญ

1 มกราคม 2557 วันขึ้นปีใหม่ ณรงค์ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ง่วง – ดื่มไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัด/ใสมวกนิรภัย

11 มกราคม2557 วันเด็กแห่งชาติ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ระเบียบวินัยของเด็ก และโรคติดเชื้อเฉียบพลัน ระบบหายใจในเด็ก

10 – 14 มกราคม 2557 สัปดาห์รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม รณรงค์กระตุ้นเตือนให้หญิงไทยตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ

14 กุมภาพันธ์ 2557 วันแห่งความรัก รณรงค์แก้ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์

8 มีนาคม 2557 วันที่โรงเรียนปิดเทอมใหญ่ รณรงค์กระตุ้นเตือนให้ผู้ปกครองระวังเด็กจมน้ำเสียชีวิต

10 มีนาคม 2557 วันไตโลก ให้ตระหนักถึงภัยของโรคไต การดูแลตนเอง เพื่อปลอดจากโรคไต

20 มีนาคม 2557 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ รำลึกถึงวันจัดตั้ง อสม. 20 มีนาคม 2537

21 -25 มีนาคม 2557 สัปดาห์คัดกรองหาผู้ป่วย ผู้ป่วยเข้าข่ายคือ ไข้ ไอเรื้อรัง เจ็บหน้าอกเกิน 2 สัปดาห์ น้ำหนักลด

มีนาคม – เมษายน 2557 เดือนแห่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำรวจประชากรสัตว์ และรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมว ให้ความรู้ความเข้าใจเจ้าของสัตว์

4 – 8 เมษายน 2557 สัปดาห์รณรงค์ป้องกันและระมัดระวังอาหารเป็นพิษ

7 เมษายน 2557 วันอนามัยโลก คุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลก

13 เมษายน 2557 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ/วันสงกรานต์  ให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและปัญหาต่างๆ มีดอกลำดวนเป็นสัญลักษณ์ จัดกิจกรรมรดน้ำ กราบไหว้ ของพร มอบของขวัญ

14 เมษายน 2557 วันครอบครัว/วันสงกรานต์ ให้สมาชิกในครอบครัวครอบมีโอกาสพบปะกัน สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความอบอุ่น ขึ้นในครอบครัว

30 เมษายน 2557 วันคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกิดความร่วมมือ จากภาคีทั้งจากผู้ประกอบการ องค์กรเครือข่ายผู้บริโภคและผู้บริโภคทั่วไป ช่วยกันผลักดันให้เกิดการสนับสนุนภาคธุรกิจที่มี ให้รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมเพิ่มขึ้น

17 พฤษภาคม 2557 วันความดันโลหิตสูงโลก สมาพันธ์โลกความดันโลหิตสูง กระตุ้นเตือนให้ประชาชนใสใจต่อความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นเพชฌฆาตเงียบที่คร่าชีวิตคนจำนวนมาก

24 พฤษภาคม 2557 วันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก องค์การอนามัยโลก รณรงค์ให้ทุกคนตื่นตัวในการป้องกันตนจากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

28 พฤษภาคม 2557 วันสุขบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติสุขบัญญัติแห่งชาติและประกาศให้เด็ก เยาวชน และประชาชน พึ่งปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นนิสัย เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี

31 พฤษภาคม 2557 วันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลก กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่

5 มิถุนายน 2557 วันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ประชุมสหประชาชาติ ให้ทุกประเทศดูแล แก้ไขปัญหาและตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านส่องแวดล้อม

26 มิถุนายน 2557 วันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ให้ทุกคนพร้อมกันใส่เสื้อสีขาว ย้ำเตือนให้ประชาชน ตระหนักว่ายาเสพติด เป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติ

กรกฎาคม 2557 เทศกาลงดเหล้า เข้าพรรษา  รัฐบาลประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ รณรงค์คนไทย บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา

1 – 7 สิงหาคม 2557 สัปดาห์รณรงค์นมแม่ เป็นวันที่ประเทศต่างๆทั่วโลกจะร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นมแม่ที่มีประโยชน์สูงสุด ประหยัด ปลอดภัย และปลูกฝังสายใยรัก

24 กันยายน2557 วันมหิดล รำลึกถึงสมเด็จพระมหิดลตลาธิเบต อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน

25 กันยายน 2557 วันหัวใจโลก จัดอบรมให้ประชาชน ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพหัวใจของตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อโรคหัวใจ

28 กันยายน 2557 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลก เนื่องจากโลกพิษสุนัขบ้า เป็นโรคทำให้มนุษย์เสียชีวิตปีละหลายหมื่นคน รักษาไม่หาย ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย

21 ตุลาคม 2557 วันทันตสาธารณสุข เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จย่า จัดณรงค์ทางทันตสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษาโรคในช่องปากแก่ประชาชน

21 ตุลาคม 2557 วันพยาบาลแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จย่า ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ ในการพัฒนาสุขภาพอนามัย

1 – 7 พฤศจิกายน 2557 สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ จัดกิจกรรมประเมินความสุข ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ประเมินพลังสุขภาพจิตสอนฝึก ผ่อนคลายความเครียด ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต

14 พฤศจิกายน 2557 วันเบาหวานโลก จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนให้ความตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรคเบาหวาน ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและ รักษาโรคเบาหวาน เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ และลดการเจ็บป่วยจากโรคเบาหวาน

19 พฤศจิกายน 2557 วันห้องน้ำโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมาขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นานาชาติ ชื่อองค์กรห้องน้ำโลก (World Toilet Organiz Ation – WTO) ได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันห้องน้ำโลก หรือ World Toilet Day ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เกิดความตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของห้องน้ำ ซึ่งคลอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับสุขอนามัยในห้องน้ำในครัวเรือน บริษัท สถานที่ราชการ และห้องน้ำสาธารณะ

1 ธันวาคม 2557 วันเอดส์โลก ภาพร่วมให้ทุกคนได้รู้เรื่องโรคเอดส์ ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ให้ความเห็นใจ ห่วงใย ต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์

3 ธันวาคม 2557 วันคนพิการสากล จัดกิจกรรมให้คนพิการได้พบปะ สังสรรค์ แสดงความสามารถในด้านต่างๆ และเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการบำบัด รักษา การป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งให้คนทั่วไป ได้เห็นถึงศักยภาพ ศักดิ์ศรี และคุณค่าของคนพิการ

10 ธันวาคม 2557 วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการตายอันดับต้นของคนไทย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมส่วนตัว รองลงมาคือกรรมพันธุ์ กิจกรรมคือการเสนอข้อมูล ความรู้แก่ประชาชน ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

27 – 31 ธันวาคม 2557 วันสิ้นปี รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ง่วง – ดื่มไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัด/ใส่หมวกนิรภัย

หมายเลขบันทึก: 552574เขียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2013 13:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2013 13:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

... ครบ 1 ปี เลย นะคะ .... ขอบคุณค่ะ 

คนรับงานสุขศึกษา

เป็นการให้ความรู้...ละเอียดทั้งปี....ดีมากๆค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี