9 ตุลาคม 2549

   เตรียมงานด้วยรักและผูกพันของอาจารย์สมภิยา  สมถวิล เนื่องในโอกาสที่อาจารย์ลาออกจากราชการ เพื่อไปอยู่ ณ ต่างประเทศ ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 20 ตุลาคม 2549

13 ตุลาคม 2549

    นำเสนอแผนงานวิจัยของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ  concept  : Baby Research 287 วัน ในกิจกรรมคณบดีพบหน่วยงานครั้งที่ 1

     งานนี้ที่ประชุมเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงาน อย่างเห็นขั้นตอนที่ชัดเจน และต้องการทราบว่าเรื่องที่เสนออยู่ในขั้นตอนไหน

                                                                                         บอย สหเวช