วัดคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรให้ความสำคัญและเป็นที่สักการะของทุกคนเราควรช่วยกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้