AFS Hosting Support Training 2013 : การพัฒนาองค์กรเอเอฟเอส/ แรงจูงใจในการอุปถัมภ์

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย การเรียนรู้เรื่องภาษาจึงมีความสำคัญ ....งานเอเอฟเอสได้ช่วยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

การประชุมครอบครัวอุปถัมภ์  ครูผู้ประสานงาน และครูที่ปรึกษา ประจำปี 2556 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม  2556  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นทส์ กรุงเทพมหานคร   โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  408 คน  จากครอบครัวอุปถัมภ์   191 คน  ผู้ประสานงาน และครูที่ปรึกษา 217 คน  

                       

 

มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย เป็นองค์กรฯ ที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม  ที่ ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  มุ่ง เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างสันติสุขของโลก  โดยไม่แสวงหาผลกำไร   ประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้ามายาวนานถึง 51 ปี  เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากสมาชิกเอเอฟเอสทั่วโลกกว่า 52 ประเทศ ส่งผลให้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นอันดับ  1 ติดต่อกัน 3 ครั้งและจัดลำดับอยู่ใน 1-4 มาโดยตลอด   แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการทำงานของเจ้าหน้าที่และความร่วมมือร่วมใจอันดียิ่งจากอาสาสมัครเอเอฟเอสทุกคน 

 
  
 
 
   บรรยากาศการต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2556


หนึ่งในกิจกรรมหลักที่ส่งเสริมอุดมการณ์ฯคือ การรับอุปถัมภ์บุคลากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทย ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมายาวนานหลายสิบปี ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งด้วยความร่วมมือ-ร่วมใจและความเสียสละของอาสาสมัคร    เอเอฟเอสประเทศไทยจึงตระหนักถึงความสำคัญและให้คุณค่ากับครอบครัวอุปถัมภ์  โรงเรียนอุปถัมภ์และอาสาสมัคร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการรับอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง  เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จึงได้จัดประชุมแนวทางในการรับอุปถัมภ์และประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น     

การเตรียมการ
จัดทำหลักสูตร  วางแผนการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม โดยละเอียดทุกขั้นตอนอย่างพร้อมสรรพ   โดยคัดเลือกเนื้อหาสาระที่จำเป็นจากการศึกษา- วิเคราะห์ข้อมูลของผลการประเมินเมื่อครั้งที่ผ่านมา   มาปรับให้มีความเหมาะสมและน่าสนใจ มากยิ่งขึ้น   พร้อมทั้งนัดหมายวิทยากรมาประชุมเตรียมการฯ 
ก่อน 1 วัน     เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและคิดเทคนิควิธีการลงสู่ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแนวทางจากคู่มือฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการประชุมฯ ในครั้งนี้ 

 

 
      คุณอภิธัย บุรณะศิริ ผอ.ใหญ่ สนง.มูลนิธิฯประธานการประชุมเตรียมการฯ

  
       ประชุมกลุ่มย่อย....เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ

  
        วิทยากรหลักของแต่ละกลุ่ม พูดคุย-ปรึกษา ในการเตรียมความพร้อมฯ      
  

ข้อมูลด้านนักเรียน  นักการศึกษา อาสาสมัครเอเอฟเอส ที่เข้าร่วมโครงการฯ


และพำนักอยู่กับครอบครัวไทย ปี
2556       

 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  272 คน 
 
1.  โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  อายุ  15-18  ปี   ระยะเวลา 1 ปี / ระยะเวลา  6   เดือน / ระยะเวลา   สัปดาห์และระยะเวลา 4 สัปดาห์
2.  โครงการบริการชุมชน  อายุ 18  ปี  ระยะเวลา  6 เดือน และระยะเวลา       สัปดาห์
3.  โครงการนักการศึกษา   ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์
4. โครงการแลกเปลี่ยนอาสาสมัคร  ระยะเวลา 2 สัปดาห์    

  
               ผู้เข้าร่วมประชุมรายงานตัว-รับเอกสาร 

 

คุณศิริลักษณ์  บูรพาวิจิตร  ผอ.ฝ่ายอุปถัมภ์บุคคลากร    เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดอบรมครั้งนี้ 

                 

 

คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ  พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษฯ สรุปใจความสำคัญว่า    การบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวหน้า   ควรยึดหลัก 3 P  โดยอธิบายความเสริมดังนี้

1.   Planet   ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก  เพื่อกำหนดทิศทางในการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและพัฒนาให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น  ทั้งด้านเศรษฐกิจ- การเมือง –สังคม  การศึกษาและเทคโนโลยี 

2.   Profit   เอเอฟเอสเป็นองค์กรฯที่ไม่แสวงหาผลกำไร  แต่ต้องใช้เงินในการบริหารองค์กร ฯ จึงต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือในการแก้ไขปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจโลก   

3.   People  คุณภาพของคน  ความหลากหลาย ความแตกต่างในศักยภาพของมนุษย์  ควรมีวิสัยทัศน์  เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงและมีความเจริญอย่างยั่งยืน 
 
Vision without action
 is merely a dream. 
Action without vision just passes the time.         
Vision
 with action can change the world.
(Joel A.Barker)


การเสวนาหัวข้อ แรงจูงใจในการอุปถัมภ์ 

คุณสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์  กรรมการมูลนิธิฯ ให้เกียรติเป็นพิธีกรในการเสวนา เรื่อง  แรงจูงใจในการอุปถัมภ์   โดยเชิญคณะกรรมการมูลนิธิ 5   ท่านและคุณอภิธัย  บุรณะศิริ ผอ. สนง.มูลนิธิฯ ซึ่งทุกท่านล้วนมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการอุปถัมภ์อย่างหลากหลาย  ทั้งในบทบาทผู้รับอุปถัมภ์และผู้เคยได้รับการอุปถัมภ์  สรุปได้ดังนี้

 

              

คุณอภิธัย  บุรณะศิริ  ผอ.ใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการดำเนินงานฯ ผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์อุปถัมภ์โรงเรียนฯ จำนวน 17 แห่งทั่วประเทศ 

*** ป ระเทศไทยเป็น 1 ใน  3 ของเอเอฟเอสทั่วโลก ที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการด้านอุปถัมภ์ นักเรียนชาวต่างชาติที่ตั้งใจมาศึกษาเรียนรู้-แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี  ด้วยความร่วมแรง-ร่วมใจจากอาสาสมัคร ที่ให้ความกรุณา ดูแล ใส่ใจอย่างอบอุ่น ถึงแม้จะต่างภาษา-ต่างวัฒนธรรม   สิ่งเหล่านี้อำนวยประโยชน์ให้กับโรงเรียน -สังคม  และประเทศชาติ  ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตในแถบเอเซียโดยเฉพาะประเทศจีนสูงสุด  ส่วนทางด้านอเมริกาและยุโรปลดบทบาทลง  นโยบายเอเอฟเอสประเทศไทยยังสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรับอุปถัมภ์ต่อไป ***

พ.เจริญ  ปฏิภาณเทวา  กรรมการมูลนิธิฯ 

 เนื่องจากมีประสบการณ์ตรงด้านการรับอุปถัมภ์นักเรียนชาวต่างชาติ และส่งบุตร 2  คนเข้าร่วมโครงการฯ และเป็นหัวหน้าคณะฯ ไปศึกษาและทำ Workshop ในเรื่อง Intercultural Change ของการประชุม  Intercultural   Learning Conference  ที่   University of Sydney , Australia จึงได้รับมอบหมายให้มาดูแลฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากรโดยตรง 


***   เอเอฟเอสประเทศไทยมีองค์ประกอบ
3 ส่วน คือ

1. คณะกรรมการและคณะดำเนินงาน

2.   ครู-อาจารย์

3.   ครอบครัวอุปถัมภ์

องค์ประกอบทั้ง 
3 ส่วนล้วนมีความสำคัญ   ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ/การดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ   การรับอุปถัมภ์ฯ ควรสร้างความเข้าใจในเรื่องความต่างของวัฒนธรรม   ไม่ควรนำวัฒนธรรมไทยใส่ให้เด็กทันที ต้องให้โอกาสและให้เวลาในการปรับตัว  พอปรับได้แล้วจะอยู่กันอย่างมีความสุข ***

               
คณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ปี 2555-2556


คุณประจวบ  ชำนิประศาสน์ 
 อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนฯ 
อาจารย์ประจวบ  มีประสบการณ์ในการรับอุปถัมภ์ในบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนหลายโรงเรียน-ในหลายภาคพื้นที่  ทั้งโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด  โรงเรียนศึกษานารี และโรงเรียนบดินทร์เดชาฯ  
***  รู้สึกประทับใจกับการเสียสละดูแลของอาสาสมัครและครอบครัวอุปถัมภ์   การอุปถัมภ์นักเรียนชาวต่างชาติให้อยู่อย่างมีความสุข เป็นเรื่องที่ลำบากใจไม่ใช่น้อย  การที่นักเรียนจะขอเปลี่ยนครอบครัว ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหาย  หากเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลใจ ***

คุณประจวบ  แสงอินทร์  อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เคยเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส  พาคณะไปศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย  รู้สึกประทับใจกับความต่างของวัฒนธรรม  และการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  มากมาย   มีข้อแนะนำครอบครัวอุปถัมภ์ว่า  ***  ไม่ควรให้คำมั่นสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวหรือทำสิ่งต่างๆให้   แต่ให้ทำไปเลยจะเป็นการสร้างความประทับใจได้มากกว่า *** 

ผศ.พราวพรรณ  เหลืองสุวรรณ  อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*** มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทยเห็นความสำคัญของครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ให้ความดูแล-ใส่ใจเป็นอย่างดี  บางครอบครัวดูแลดีกว่าลูกของตนเอง  สังคมปัจจุบันนิยมการใช้สื่อ-เทคโนโลยี โดยเฉพาะชาวอเมริกัน-ยุโรปที่ก้าวล้ำนำประเทศไทยไปหลายสิบปี  ขอให้ครอบครัวพยายามหาประโยชน์จากเทคโนโลยี เหล่านี้แทนการกังวลว่าเป็นปัญหา ต้องคอยบอก-คอยเตือน   เช่นใช้
Google ช่วยแปลภาษา หรือนำมาสื่อสารให้เป็นประโยชน์  และขอเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกครอบครัว  ***

ดร.สุวัฒน์  วิวัฒนานนท์   อดีต ผอ. โรงเรียนบดินทร์เดชาฯ
ส่งบุตร
2 คนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ และรับอุปถัมภ์นักเรียนชาวต่างชาติ  โดยได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ฉุกเฉินบ่อยครั้ง  จึงได้ประสบการณ์-เรียนรู้มากมาย  ได้ให้ข้อคิดดังนี้
***  ปัจจุบันการเจริญเติบโตของโลกเริ่มเปลี่ยนมาสู่เอเซีย   ฐานการผลิต-อุตสาหกรรมของโลก  ไปอยู่ที่ประเทศอินเดีย  ประเทศจีนและประเทศในตะวันออกกลาง  คุณภาพการศึกษาของโลก อยู่ในแถบเอเซียนี่เอง 
ประเทศไทย มีรายได้หลักจากธุรกิจการท่องเที่ยว  สถิติผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวมากสุดคือ ชาวจีน 

การเป็นครอบครัวอุปถัมภ์  หากคิดพิจารณาอย่างไตร่ตรองดีๆ จะเห็นคุณประโยชน์หลายประการ   
ครอบครัว ความรัก-ความอบอุ่น –สัมพันธภาพที่ดี - ประสบการณ์ –การเรียนรู้
สังคม
      - 
การประชาสัมพันธ์ การ เผยแพร่วัฒนธรรม  

ประเทศชาติ  -   รายได้จากการท่องเที่ยว  เพิ่มพูน เศรษฐกิจ      

...  ขอให้ครอบครัวอุปถัมภ์จงภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประเทศชาติ...***  

พิธีกรได้สรุปช่วงท้ายว่า  ***  ความรัก- ช่วยแก้ปัญหาได้- ให้อภัยได้ *** ...    ผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย  การเรียนรู้เรื่องภาษาจึงมีความสำคัญ    ....งานเอเอฟเอสได้ช่วยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน...  

             ***... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ...***

สนใจศึกษาเพิ่มเติมกรุณาคลิกด้านล่าง
สรุปสถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ พฤษภาคม 2556
จีนเป็นผู้มีส่วนช่วยรายใหญ่อันดับ 2 ทำให้โลกรวยขึ้น
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Great Acts of The AFS Intercultural Programsความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

เป็นองค์กรที่ได้ยินชื่อเสียงที่ดีมานานนะคะ...ชื่นชมการบริหารงาน การทำงานขององค์ประกอบทั้ง 3 ภาคส่วนนะคะ

เขียนเมื่อ 

***....ขอขอบคุณ " ดร.พจนา  แย้มนัยนา"  มากนะคะ   อาสาสมัครทุกคนล้วนภูมิใจที่มีส่วนร่วมกับงาน สร้างสรรเยาวชน-พัฒนาสังคม- สืบสานวัฒนธรรมไทย..แถมยังช่วยเศรษฐกิจของชาติ ได้อีกนะคะ...*** 

                       
                                  

แวะมาเยี่ยมชม

เขียนเมื่อ 

***...ขอขอบคุณ " อาจารย์โสภณ  เปียสนิท "   มากนะคะ  ช่วงนี้วุ่นๆ ไม่มีเวลาไปศึกษาบันทึก-เยี่ยมเยียนเพื่อพัฒนาตนเองเลยค่ะ...***

 

                                                

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมนะคะ

เขียนเมื่อ 

***... ขอขอบคุณ....คุณ " Bright Lily "   และดอกไม้ที่งดงามนะคะ  สังคมควรมีความสมดุลย์  ประเทศชาติจึงจะเจริญอยู่ได้ค่ะ ...***