หากท่านติดตามอ่านบล็อกหรือเว็บไซต์อื่นๆด้านการจัดการความรู้อยู่เป็นประจำ ท่านสามารถเก็บรวบรวมสะสมลิงค์เหล่านี้ไว้ในบล็อกของท่านได้ เหมือนเช่นท่านเก็บไว้ใน Favorites ของโปรแกรม Internet Explorer

ซึ่งประโยชน์ในการรวบรวมลิงค์ไว้ในบล็อกของท่านมีมากมาย เช่น

  • เป็นการต่อยอดความรู้ให้ผู้อ่านบล็อก
  • เป็นการเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้และชุมชนอื่นๆ
  • ช่วยให้ท่านติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านี้ได้ทันท่วงที

วิธีการรวบรวมลิงค์ไว้ในบล็อก ถูกแสดงไว้ที่ http://gotoknow.org/quicktour