สามัคคีธรรมระหว่างศาสนา

สันติชน
ปัจจุบันมีการใส่ร้ายป้ายสีกัน แก่งแย่ง แข่งขันกัน ช่วงชิงผู้คนให้เข้ามาในหนทางความเชื่อของแต่ละความเชื่อมากขึ้น สังคมและผู้คนขาดการเรียนรู้แบ่งปันกันระหว่างศาสนิก ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่พอใจและการใช้ความรุนแรงระหว่างศาสนาอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ในประเทศต่างในขณะนี้
การพยายามแข่งขันกัน อยากให้มีคนเข้ามารับนับถือศาสนาของคนอย่างมากมาย ได้ก่อให้เกิดความยึดมั่น แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย สร้างกำแพงระหว่างกัน ทำให้แตกความสามัคคีกัน นำมาซึ่งความทุกตาหลักสัจจธรรมในทุกๆศาสนิก คำว่ามนุษย์ทั้งผองพี่น้องกันมีปรากฎเป็นสัจจธรรมในพระคัมภีร์ของทุกศาสนา แม้แต่ท่านมหาตะมะ คานธีท่านยังได้นำสัจจธรรมนี้มาเป็นประเด็นในการเรียกร้องเพื่อให้ทุกคนได้รับสันติ เสรีภาพในอินเดียจากอังกฤษ เพื่อให้เกิดเอกภ่าพ แลสามัคคีธรรม เราต้องเปิดใจกว้างที่จะเรียนรู้และเข้าใจศาสนาอื่น เข้าใจแก่นเนื้อแท้ของหลักคำสอน ข้อแตกต่าง เพื่อที่จะให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และสามัคคีกันในทุกศาสนา ที่จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาองค์กรศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นได้จัดให้มีโครงการเยาวชนสมานฉันท์ เรานำเยาวชนไปศึกษาที่วัด มาที่มัสยิด ไปโบสถ์คริสต์ ซิกส์ และเยาวชนทุกศาสนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการซักถามกันด้วยท่าทีที่ดี แน้อมเรียนรู้ร่วมกัน ไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีการถือว่าใครดีกว่ากัน สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเห็นอยากให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรา ก็คือ 1.ความรักใคร่ปรองดองกันในแต่ละศาสนา 2.บุคลากรทุกศาสนาเปิดใจกว้างศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในความเหมือนความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ 3.เลิกหวงศาสนา 4.อยากจะเห็นการให้คือเจริญการให้ระหว่างศาสนา 5.อยากให้เรียนศาสนาเปรียบเทียบ รายละเอียดของแต่ละประเด็นน่าจะทำให้เกิดความรัก เกิดความเข้าใจ อันจะนำไปสู่สามัคคีธรรมระหว่างศาสนาได้อย่างสมบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมานฉันท์เพื่อสันติสุข

คำสำคัญ (Tags)#สันติศาสนา

หมายเลขบันทึก: 54927, เขียน: 17 Oct 2006 @ 12:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)