แล้วใครล่ะคือ “บุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมาย” ในประเทศไทย ?

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10151907816578834

----------------------------------------------------

โดยการศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายไทยว่าด้วยการจัดการประชากร ( Population Management) เราอาจจำแนกบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายออกเป็น ๓ ประเภท กล่าวคือ (๑) บุคคลที่ไร้สถานะบุคคลตามกฎหมายทะเบียนราษฎร (๒) บุคคลที่ไร้สถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ และ (๓) บุคคลที่ไร้สถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

บุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายในประการแรก ก็คือ บุคคลที่ไร้สถานะบุคคลตามกฎหมายโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เพราะบุคคลในลักษณะนี้ไม่ได้รับการบันทึกตัวบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก พวกเขาตกหล่นจากทะเบียนบุคคลของทุกรัฐในโลก ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า บุคคลในลักษณะนี้จึงมีลักษณะบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หลักกฎหมายระหว่างประเทศเรียกบุคคลในลักษณะนี้ว่า คนไร้รัฐ ( Stateless Persons) เพราะเมื่อพวกเขาไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก พวกเขาจึงปราศจากเอกสารของรัฐที่รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย (Undocumented Person) พวกเขาไม่ได้รับการับรองโดยรัฐ ซึ่งในวันนี้ กรมการปกครองไทยเรียกพวกเขาอีกอย่างหนึ่งว่า บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในกฎหมายปกครองลูกบทของ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการภายใต้กฎหมายนี้

บุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายในประการที่สอง ก็คือ บุคคลที่ไร้สถานะความเป็นคนชาติในทะเบียนราษฎรของทุกประเทศของโลก หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า คนไร้สัญชาติ (Nationality-less Persons) พวกเขาจะมีสถานะเป็นเพียง คนต่างด้าวในสายตาของทุกรัฐบนโลก ซึ่งบุคคลในลักษณะนี้อาจมีชื่อหรือไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรของรับใดรัฐหนึ่งก็ได้

บุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายในประการที่สาม ก็คือ บุคคลที่ไร้สถานะความเป็นบุคคลที่ถูกกฎหมาย กล่าวคือ พวกเขาจะมีสถานะเป็นคนที่ผิดกฎหมาย ( Unlawful People) ในสายตาของทุกรัฐบนโลก ซึ่งบุคคลในลักษณะนี้อาจมีชื่อหรือไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรของรับใดรัฐหนึ่งก็ได้ ในกรณีที่พวกเขาได้รับการผ่อนผันให้สิทธิอาศัยในประเทศไทยทั้งที่ยังมีสถานะเป็นคนผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง พวกเขาก็จะมีสถานะเป็น ราษฎรไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ พวกเขาจะมีลักษณะกึ่งถูกกฎหมายกึ่งผิดกฎหมาย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#People-Managementความเห็น (0)