โครงการสร้างเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบพม่า


ข้าพเจ้าสร้างกุศลอีกครั้งหนึ่งในชีวิต ด้วยการเขียนโครงการสร้างเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบพม่า ให้เพื่อนร่วมโลก ที่ขาดโอกาสและช่องทางในการสื่อสารกับสังคมให้ได้เข้าใจ ที่มาและความเป็นไป

ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ว่า...หากเป็นเราแล้ว ตกที่นั่งแบบนี้ หาทางออกไม่ได้ ไม่มีคนคอยช่วยเหลือ แล้วเราจะรู้สึกอย่างไร?

โครงการนี้ จะนำไปพูดและนำเสนอ ในที่ประชุม ที่มีพระสงฆ์ ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชน มาร่วมปรึกษาหารือกันว่า จะให้สร้างต่อหรือไม่ อย่างไร? หลังจากที่เจดีย์ถูกให้รอการก่อสร้างไว้ก่อน(เจดีย์นี้สร้างไปแล้วประมาณ 60 - 70 เปอร์เซ็นต์ )เนื่องจากวัดขาดเจ้าสำนักผู้ดูแลคนใหม่

ข้าพเจ้าเห็นว่า...ชาวพม่ากลุ่มนี้ พวกเค้ามีจิตใจที่เป็นกุศลโดยแท้

ถาวรวัตถุ ที่พวกเค้าสร้างขึ้นมา ...พวกเค้าสร้างไว้ที่เมืองไทย

พวกเค้าเพียงแค่ขอนำบุญ กุศลที่พวกเค้าได้ร่วมมือกันสร้างถาวรวัตถุชิ้นนี้ ....นำพาไปกับชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้น

บ้านเมืองเราต่างหากที่ได้รับสิ่งมีค่าเช่นนี้ไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นที่ระลึก

ยามเมื่อพวกเขาลาลับกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น การขยายตัวของชุมชนมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น สืบเนื่องมา

จากการมีผู้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นนั่นเอง และหนึ่งในเหตุผลที่มีการย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนมากขึ้น นั่นคือ

การเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว จากการที่มีผู้คนต่างถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนมากขึ้น ย่อมก่อให้

เกิดความหลากหลายในการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนต่างเชื้อชาติ ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญด้าน

หนึ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทางด้านภาษาและวัฒนธรรม การติดต่อสื่อสารจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะก่อให้เกิดการ

ผสมผสานกลมกลืนร่วมกันได้ ประกอบกับภายในปี พศ.2558 มติของประเทศประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วย ประ

เทศสมาชิก10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม สหภาพพม่า

และประเทศไทย ต่างมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะนำมาซึ่ง

เสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีการส่ง

เสริมความก้าวหน้าและให้ความร่วมมือระหว่างกัน

วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประเทศต่าง ๆในประชาคมอาเซียน ถือเป็นจุดสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงความ

ศรัทธาของประชาชน ที่มีความแตกต่างกันทั้งเชื้อชาติ และภาษา ให้มาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วยความ

เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประชาชนจากทั้งสองประเทศที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นั้น ต่างมีความเลื่อมใส

ศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่คล้ายคลึงกัน ทั้งการสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการสร้าง พระพุทธ

รูป หรือสถูปเจดีย์ เพื่อเคารพสักการะ ถือเป็นวัฒนธรรมที่มีมาช้านานแล้วของประชาชนทั้งสองประเทศ ไม่ว่าจะ

เป็นประชาชนชาวไทย หรือประชาชนชาวพม่า และการนำสิ่งนี้มาร้อยเรียงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันจึงถือ

เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมสร้างสรรค์ความร่วมมือกันระหว่างประชาชนจากทั้งสองประเทศ ได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิด

สันติภาพ โดยใช้ศาสนาเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร โดยจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในชุมชนและ

สังคมแห่งนี้ สืบไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมทางด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวพม่า

2. เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยและชาวพม่า อันจะนำมาซึ่งสันติภาพในการอยู่ร่วมกัน ของชุมชน

3. เพื่อลดช่องว่างทางด้านการติดต่อสื่อสาร ก่อให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนในการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

ร่วมกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เจดีย์ที่สร้างแล้วเสร็จ จะเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนชาวพม่า

2. ก่อให้เกิดสันติภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ร่วมกันของประชาคมอาเซียน โดยใช้ศาสนาพุทธ เป็นสื่อกลางใน

การสื่อสารระหว่างกัน และนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและพม่าในชุมชน

3. สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวพม่า เนื่องจากบริเวณวัดติดถนนสาย

หลักที่มุ่งไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เป็นการสร้างรายได้เพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้กับวัด รวมทั้งเพิ่ม

รายได้ให้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนจากนักท่องเที่ยวที่แวะมาเยี่ยมชมอีกทางหนึ่ง

4. เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างชาวไทยและชาวพม่า และอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุข

หมายเลขบันทึก: 548526เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2013 13:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 พฤษภาคม 2014 00:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)

   เป็นศูนย์รวมทาง ... ด้านจิตใจ ... ของพุทธศาสนิกชน ... ชาวไทยและชาวพม่า ..... ประเด็นนี้ดีมากๆๆ ค่ะ น้องแสง  

 

ขอบคุณบันทึกดีดีนี้ค่ะ

       มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ

คุณแสงแห่งความดีเขียนได้งดงามมากครับ

สาธุๆๆ

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

เป็นความงดงามแห่งปฏิภาณนี้เลยนะครับ

สร้างที่ไหนครับคุณแสง

มาแล้วจ้า!!! ขออาสาทำแบบให้ถ้ามีแล้วไม่เป็นไร ทำแบบให้ไม่ติดตัง

หรือมีแบบอยู่แล้วจะทำ แบบขยายรายละเอียดติดต่อได้ที Issarindra@gmail.comได้ทีmujIssarindra@gmail.com

ฟรีตลอดงาน

มาแล้วจ้า...ขออาสาทำแบบให้ ถ้ามีแล้วไม่เป็นไร ทำแบบให้ไม่คิดตัง ถ้ามีแบบอยู่แล้ว ต้องการแบบขยาย ช่วยได้ครับ ฟรีตลอดงาน ติดต่อที่ issarindra@gmail.com 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี