แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ (๑)

 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกภาคส่วนของสังคม ยากที่จะปฏิเสธต่อบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะต้องเข้ามาสนับสนุน ส่งเสริม ทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน แม่นยำ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาบริการหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน ยิ่งมีความจำเป็นที่รัฐต้องสนใจที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และบริการได้พร้อมกันอย่างทั่วถึง แต่การที่รัฐ จะดำเนินการพัฒนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริการประชาชน หรือการทำงานภาครัฐให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพได้อย่างจริงจัง จนกลายเป็น รัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ได้อย่างแท้จริง (e-government) นั้น ปัจจัยสำคัญที่สุดที่รัฐจะต้องเร่งวางแผนระยะยาวในการพัฒนาก่อนอื่น คือ การพัฒนาคน (People ware) เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด พัฒนายากที่สุด ใช้เวลาในการพัฒนานานมากกว่าการพัฒนาซอฟแวร์  ฮาร์ดแวร์ และข้อมูลอื่นๆ เสียอีก  ดังนั้น รัฐต้องให้ความสนใจในประเด็นการให้การศึกษาแก่ประชาชนเข้าใจและมีพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนอื่น (IT Literacy)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฏิรูปการศึกษาความเห็น (1)

อาจารย์ครับ  ผมว่ารัฐบาลควรน่าจะทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  ในเชิงนโยบายก็แถลงต่อรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อย  แม้กระทั้งเขียนใน พรบ.การศึกษา  ก็มี  ซึ่งทั้งหมายทั้งปวงเป็นเพียงนามธรรม  เป็นคำพูดที่เปล่งออกมา  ซึ่งภาครัฐควรให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น  ให้เป็นสิ่งที่จับต้อง  มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น  ทำให้ประชาชนถึงแหล่งข้อมูลได้  รู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และควรบูรณาการแต่ละองค์กรให้ทำงานไปด้วยกัน  ใช่ว่าต่างคนต่างพัฒนา  ต่างคนต่างใช้ทรัพยากร  เหมือนกับว่าขาอีกขาเดินไปข้างหน้า  ขาอีกข้างหนึ่งเดินถอยหลัง  จึงทำให้ไม่พัฒนาเท่าทีควร