แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

โรงเรียนบ้านวังยาว จ.สุพรรณบุรี


โครงการใจเกินร้อย อาสาบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชุมนุมใจเกินร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ที่ปรึกษาโครงการ  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.      อาจารย์ญาณภัทร  ยอดแก้ว       โปรแกรมสังคมศึกษา

2.      อาจารย์แพรภัทร  ยอดแก้ว        กลุ่มวิชาอาเซียน

3.      อาจารย์ปิยนาถ  อิ่มดี               โปรแกรมพัฒนาชุมชน

 

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ (โครงการกองทุนการศึกษา) เพื่อช่วยเหลือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน สร้างเสริมให้ครูมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่ดี นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  โปรแกรมพัฒนาชุมชนและกลุ่มโปรแกรมวิชาอาเซียนศึกษา ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชุมนุมใจเกินร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ภาวะความเป็นผู้นำและจิตอาสาให้แก่นักศึกษา นอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการ และ ทฤษฎี

จึงได้จัดโครงการ ใจเกินร้อย อาสาบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมขึ้นในระหว่างวันที่ 16 –27 สิงหาคม 2556  โดยมีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาวัด โรงเรียน และชุมชน  เช่น การซ่อมแซมอาคารเรียน ศาลา กำแพงวัด ปรับภูมิทัศน์รอบๆ วัด โรงเรียนและชุมชนเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ความรู้ ทักษะการคิด การบริหารจัดการงานค่าย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ ภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษาโดยผ่านกิจกรรมออกค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ของนักศึกษา

3.  เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับ โรงเรียน วัด และชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น

 

กลุ่มเป้าหมาย

1.      นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่

            นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน    จำนวน 100 คน

          นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา         จำนวน 100 คน

          นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์           จำนวน 100 คน

          นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์                    จำนวน 100 คน

          นักศึกษาชุมชนใจเกินร้อย                              จำนวน 50 คน

 

2.       นักเรียน ครู พระ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น

      

 รูปแบบกิจกรรม

 -  กิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 3 วัน 2 คืน (พักค้างคืน ระหว่างวันที่ 16-17-18 ส.ค. 2556)

-  กิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดโคกเขมา ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (ไปเช้าเย็นกลับ ระหว่างวันที่ 25-26-27 ส.ค. 2556)

-  กิจกรรมอาสาพัฒนาวัดใหม่ปิ่นเกลียว ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ไปเช้าเย็นกลับ ระหว่างวันที่ 19-20-21-22-23-24 ส.ค. 2556)

 

 

ระยะเวลา

  วันที่  16 – 27 สิงหาคม 2556   

 

สถานที่ดำเนินการ

 

-  โรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 16-17-18 ส.ค. 2556

 

-  โรงเรียนวัดโคกเขมา ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค. 2556

 

-  วัดใหม่ปิ่นเกลียว ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 19-20-21-22-23-24-25 ส.ค. 2556)

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.      นักศึกษาเกิดจิตอาสา และจิตสำนึกสาธารณะต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.      นักศึกษามีความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการงานค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีภาวะความเป็นผู้นำ

3.      นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับ โรงเรียน วัด และชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น

4.      ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้

การประเมินผล

1.      จำนวนร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

2.      นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในภาพรวม

3.      นักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน/องค์กรท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ชุมชน และ ชุมชน/องค์กรมีความพึงพอใจร้อยละ 70

 

 วิธีที่ใช้ในการประเมิน

          1.  ดูจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม /โครงการ (ใช้ใบรายชื่อเป็นหลักฐาน)

          2.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ

 

 

หมายเลขบันทึก: 547488เขียนเมื่อ 5 กันยายน 2013 14:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 กันยายน 2013 14:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง