ผู้เรียน กศ.ต่อเนื่อง/ครูประจำกลุ่ม ลงแข่ง กศน.เกมส์ไม่ได้, รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กศน. และ ศน., ส่ง SAR 4 ปี, ประกาศผลสอบ ม.6-8 เดือน, 504 แห่งที่จะประเมินภายนอกรอบ 3 ปี 57


สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  6  เรื่อง ดังนี้


       1. วันที่ 13 ส.ค.56 คุณ “Bell Wara” ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า ในการแข่งขันกีฬา อนุญาติให้บุคลากร คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ครู ศรช. แล้วก็ลูกจ้างชั่วคราว มีใครอีกไหมที่เขากำหนดให้เล่นได้ แล้วถ้าพวกที่ไม่มีบัตรพนักงาน เช่นลูกจ้าง จะตรวจสอบเขาได้อย่างไร

             ผมตอบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในแต่ละประเภท มีดังนี้ 
         1)  ประเภทผู้บริหาร  คือ รองเลขาธิการ กศน. ผชช. ผู้บริหารส่วนกลาง ผอ.และรอง ผอ.ภาค  ผอ.และรอง ผอ.กศน.จังหวัด/กทม. ผอ.และรอง ผอ.สถานศึกษาขึ้นตรง และ ผอ.กศน.อำเภอ/เขต


         2)  ประเภทครู  คือ ครู ศรช. ครู ศศช. ครูอาสา หัวหน้า กศน.ตำบล เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ครูผู้สอนคนพิการ ครูเด็กด้อยโอกาส บุคลากรที่เป็นอัตราจ้างรับค่าจ้างรายเดือนจากสำนักงาน กศน. ข้าราชกำรครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา (ยกเว้นครูประจำกลุ่ม)
         3)  ประเภทนักศึกษา  คือ นักศึกษา กศน.ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน ที่ 1/2556 ไม่เป็นนักศึกษา กศน.สายอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) ไม่เป็นนักศึกษา กศน.เทียบระดับ และ ม. 6 - 8 เดือน
         4)  ประเภทคนพิการ  คือ นักศึกษา กศน.ที่มีความผิดปกติหรือบกพร่อง ทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ

             เอกสารประกอบการสมัครแข่งขัน ประกอบด้ว
         1)  บัญชีรายชื่อ ที่ผู้อำนวยการสถาบันภาค/ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. ลงนามรับรอง
         2)  สำเนำบัตรข้าราชการ/บัตรนักศึกษำ กศน. 
         3)  นำบัตรข้าราชการ/บัตรนักศึกษำ กศน. ไปแสดงในวันแข่งขันด้วย มิฉะนั้นหมดสิทธิลงแข่งขัน 
         4)  ถ้าเป็นคนพิการ นำสมุดประจาตัวคนพิการ หรือหนังสือรับรองความพิการ ไปแสดงในวันแข่งขันด้วย มิฉะนั้นหมดสิทธิลงแข่งขัน
         https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/sport56.pdf

         การออกบัตรประจำตัวลูกจ้างในสังกัด เป็นอำนาจของ ผอ.สนง.กศน.จ./กทม. ตามคำสั่งมอบอำนาจที่ 270/51 ข้อ 5


       2. เช้าวันที่ 21 ส.ค.56 ผมเผยแพร่ประกาศ สมศ. ในเฟซบุ๊ค เรื่องรายชื่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 504 แห่ง ที่จะประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ 2557 ว่า
           การประเมินแบ่งเป็น 2 ระยะ

               ระยะแรก  ธ.ค.56 - ก.พ.57  จำนวน 41 จังหวัด  354 แห่ง
           ( ให้ส่ง SAR ปีการศึกษา 2553-2555 จำนวน 1 ชุด พร้อม CD บันทึก SAR 3 ปีการศึกษาในแผ่นเดียวกัน อีก 6 ชุด ภายใน 31 ต.ค.56 )
           ประกอบด้วย สถานศึกษาในจังหวัด กรุงเทพฯ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา เพชรบูรณ์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ลพบุรี เลย ลำปาง สระแก้ว สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี และอุทัยธานี

              ระยะสอง  พ.ค. - ก.ค.57  จำนวน 16 จังหวัด  150 แห่ง
          ( ให้ส่ง SAR ปีการศึกษา 2554-2556 จำนวน 1 ชุด พร้อม CD บันทึก SAR 3 ปีการศึกษาในแผ่นเดียวกัน อีก 6 ชุด ภายใน 30 เม.ย.56 )
          ประกอบด้วย สถานศึกษาในจังหวัด กระบี่ กาญจนบุรี ตาก น่าน นครพนม พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม ราชบุรี ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล หนองคาย หนองบัวลำภู และอุตรดิตถ์

              ดูรายชื่อทั้ง 504 แห่ง ได้ที่
           https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/3eval57.pdf

 

       3. หลังจากมีประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กศน. วันที่ 16-25 ก.ย.56 แล้ว ( ดูประกาศฯได้ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/TTC.pdf
)  ก็มีคำถามมากมาย ( หลายคำถามก็ตอบบ่อยแล้ว )
           เช่น

               1)  คุณนิภา ช่วยงาน ครู คศ.3 กศน.จ.ลำปาง ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า ถ้าเป็นครูอาสาสมัครแต่ไม่ได้สอน ทำงานสำนักงาน มีสิทธิสมัครไหม  คุณวิจิตรา คำหอม ถามในหน้าเฟซบุ๊คผมว่า ครูอาสาฯต้องมีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนเหมือนกันไหม  คุณ “เบลล์” ถามในหน้าเฟซบุ๊คผมว่า มีคำสั่งเป็นครูประจำกลุ่มได้หรือไม่และต้องปฎิบัติการสอนกี่ปี
               เรื่องนี้ผมเรียนถามท่าน ผอ.กจ. เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ส.ค.56 ท่านบอกว่า ทุกตำแหน่งต้องมีคำสั่งมอบหมายใหปฏิบัติการสอนอย่างน้อย 3 ปี จะใช้คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นครูอาสาฯ  ครู กศน.ตำบล  ครู ศรช.  ครูประจำกลุ่ม อย่างเดียวไม่พอ  ( หลายอำเภอไม่ได้ออกคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน ค่อนข้างยากที่จะทำย้อนหลัง 3 ปี )  

               2)  คุณกัลยาณี ปิติการ ห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี" อ.ตาคลี ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมา 4 ปี แล้วเป็นครู กศน.ตำบล 1 ปีกว่า สามารถสอบครูผู้ช่วย กศน.ได้ไหม
               ผมตอบว่า   ถ้าตอนเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่สอนด้วย จึงจะสอบครูผู้ช่วยได้

               3)  คุณอภิรดี หาญมนตรี กศน.จ.สกลนคร  คุณ “พี่ใบตอง กะน้องออกัส” นักวิชาการศึกษา กศน.จ.กาฬสินธุ์ และ “คุณแต้น” กศน.ลำปาง ถามผมในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  ครู กศน.ที่เคยสอนในสถานศึกษา กศน.อำเภอมาเป็นเวลากว่า 10 ปี แต่ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานที่ กศน.จังหวัด จะเข้าหลักเกณฑ์ สอบครูผู้ช่วยรึปล่าว  (มีใบประกอบวิชาชีพและสอนมาก่อนหน้านี้แล้ว)
               ผมตอบว่า   เรื่องนี้ผมถาม กจ.กศน. คำตอบคือ ผู้ที่เคยมีคำสั่งให้เป็นครูทำหน้าที่สอนใน กศน.ครบ 3 ปีแล้ว ( ยังมีคำสั่งเดิมอยู่ ) ถึงแม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนตำแหน่ง ไม่ได้ทำหน้าที่สอนแล้ว แต่ยังสังกัด กศน.อยู่ และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบ ก็มีสิทธิ์สมัครสอบ

               4)  คุณ “แม่ดา ไดม่อน” ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  ครู ศรช. สมัครได้ไหม
                ผมตอบว่า   ครู ศรช.ที่ครบ 3 ปี มีปริญญาาทางการศึกษาและ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน แบบที่ผ่าน 9 มาตรฐาน หรือผ่าน ป.บัณฑิตแล้ว สมัครได้

               5)  คุณสุรีรัตน์ ชัยวี จนท.ห้องสมุด กศน.จ.หนองคาย กับคุณสายันต์ เมืองทอง ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า 
                - บรรณารักษ์อัตราจ้าง สมัครสอบได้ไหม ทำงานมาครบ 3 ปีแล้ว
                - พนักงานราชการที่ไม่ได้ทำหน้าที่สอน สมัครได้ไหม
                - บุคลากรที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดมีสิทธ์สอบไหม
                ผมตอบว่า   เรื่องนี้ผมถาม กจ.กศน. คำตอบคือ
                - บรรณารักษ์อัตราจ้าง ถ้าไม่มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่สอนด้วย ก็สมัครสอบไม่ได้
                - พนักงานราชการที่ไม่มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่สอน สมัครไม่ได้  เช่น บุคลากรที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดโดยไม่มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่สอนด้วย ไม่มีสิทธิ์สอบ ถ้าทำงานอยู่ที่จังหวัดแต่มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่สอนด้วย ก็มีสิทธิ์สอบ

               6)  คุณ “Jayarat Pathong” ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  อายุงานนับตั้งแต่เป็น ครู ศรช. จนถึง เป็นพนักราชการ รวม 3 ปี ได้ไหม
                ผมตอบว่า   นับช่วงเวลาที่เป็นครู ศรช. กับที่เป็นครู กศน.ตำบล รวมกันให้ครบ 3 ปีได้

           7)  คุณภัณฑิลา วรสวัสดิ์ หัวหน้า กศน.ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต และ คุณวิไลภรณ์ อินทร์ศรี  ถามในเฟซบุ๊ค ว่า  ทุกคนต้องมีวุฒิครูเท่านั้นใช่มั้ย มีสิทธิสมัครทุกเอกไหม
                ผมตอบว่า ทุกคนต้องมีปริญญา ที่ กคศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู  มีสิทธิสมัครทุกเอก

               8)  คุณนาวี ขรก.ครู กศน.ข.ป้อมปราบฯ  คุณ “ปอย ฅนนอกระบบ” ครู กศน.ตำบล กศน.อ.โพนพิสัย  คุณ “Kwandao Majangreed ” ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูไหม มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแต่กำลังเรียน ป.บัณฑิตได้ไหม  และคุณวิจิตรา จิตรบันเจิด กับคุณมนต์นภา จ่อนดี กศน.นครศรีธรรมราช ถามในหน้าเฟซบุ๊คผมว่า กำลังเรียน ป.บัณฑิตเหลือ 2 วิชาได้ไหม  ผู้บริหารออกหนังสือรับรองการปฏิบัติการสอนได้ไหม
                ผมตอบว่า   ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแบบที่ผ่าน ป.บัณฑิต หรือผ่าน 9 มาตรฐานแล้ว   ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมี 2 แบบ ถ้าเป็นแบบที่สถานศึกษาที่เราเข้าไปสอนเป็นผู้ขอให้โดยที่เรายังไม่ผ่าน ป.บัณฑิตหรือผ่าน 9 มาตรฐาน จะใช้สมัครสอบบรรจุไม่ได้  แต่ถ้าเป็นแบบที่เจ้าตัวขอเองโดยผ่าน ป.บัณฑิตหรือผ่าน 9 มาตรฐานแล้ว ( เพียงแต่ยังไม่ได้ฝึกประสบการณ์สอน ) จึงจะใช้สมัครสอบบรรจุได้  ( ถ้ายังเรียน ป.บัณฑิตไม่จบ หรือยังสอบผ่านไม่ครบ 9 มาตรฐาน สมัครสอบไม่ได้ )   ใบอนุญาตแต่ละแบบรูปร่างไม่เหมือนกัน   ต้องมีทั้งหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ “คำสั่ง” หรือ “สัญญาจ้าง” ที่ระบุว่า “ให้สอน”
 

       4. นอกจากจะรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย กศน.แล้ว วันเดียวกัน ( 16-25 ก.ย.56  ในวันเวลาราชการ )  อ.ก.ค.ศ.สป.ยังรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ( ครูและบุคลากรทางการศึกษา ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ด้วย  ดูรายละเอียดในประกาศฯได้ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/TSN.pdf


       5. ประกาศผลสอบ จบ ม.6 ใน 8 เดือน ส่วนของ สทศ. ดูที่ http://202.29.102.142/index.php/system_niest/index/14  คลิกที่ "ประกาศผลรายโรงเรียน" ( ที่เมนูด้านซ้ายมือ )
           ใส่ User Name และ Password  เข้าไปแล้วคลิกที่ "ผลการทดสอบ N-NET รายบุคคล" แล้วคลิกที่ "ดาวน์โหลด PDF" หรือ "ดาวน์โหลด Excel"
           ผลการทดสอบของแต่ละราย จะแสดงไว้ 2 แบบ คือ
           - ผลการทดสอบ N-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน (คะแนนเต็ม 100)
           - ผลการทดสอบ N-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน (คะแนนเต็ม 20)
           ให้ใช้ "ผลของคะแนนเต็ม 20" สำหรับนำไปรวมกับผลการทดสอบในส่วนของ กศน. ซึ่งบริษัทที่ตรวจข้อสอบจะส่งผลมาให้ทางไปรษณีย์   เดิม ของ กศน. บอกให้ไปรับกระดาษคำตอบที่ตรวจแล้วในวันที่ 30 ส.ค.56 แต่เขาเปลี่ยนแล้ว ขอเก็บกระดาษคำตอบไว้ตรวจสอบระยะหนึ่งก่อน ยังไม่ต้องไปรับ บริษัทที่ตรวจข้อสอบจะส่งผลคะแนนมาให้ทางไปรษณีย์ ( ผมเข้าใจว่าจะส่งผลมาให้จังหวัด ประมาณวันที่ 30 ส.ค.)
           ดูเฉพาะคะแนนส่วนของ สทศ. ยังสรุปอะไรไม่ได้ ต้องคอยรวมกับคะแนนส่วนของ กศน.ก่อน  ส่วนของ กศน.จะมีคะแนนเต็ม 50 อยู่ 7 วิชา และคะแนนเต็ม 80 อยู่ 2 วิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กับวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           สำหรับวิชาที่คะแนนเต็ม 50 ถ้าได้คะแนนรวมกับของ สทศ.แล้วถึง 35 ก็ผ่านภาคทฤษฎีวิชานั้น ให้ทำการประเมินภาคประสบการณ์คนนั้นวิชานั้นได้เลย  ถ้ารวมไม่ถึง 35 ต้องสอบใหม่ในครั้งต่อ ๆ ไปก่อน
           ส่วนวิชาที่คะแนนเต็ม 80 ถ้ารวมกับคะแนนของ สทศ.แล้วได้ถึง 60 ก็ผ่านวิชานั้นเลย ไม่มีภาคประสบการณ์   ( การแปลงคะแนน จากคะแนนเต็ม 100 เป็นคะแนนเต็ม 20 ก็แค่ นำคะแนนที่ได้จากคะแนนเต็ม 100 นั้น คูณด้วย 0.2 เท่านั้นเอง  เช่น คะแนนเต็ม 100 ได้ 50 ก็ นำ 50 X 0.2 = 10.0 นั่นคือ ถ้าคะแนนเต็ม 20 จะได้ 10.0 คะแนน )

           ดูประกาศผลรวมทั้งสองส่วนได้ที่ http://203.172.142.88/webnfe/index.php?option=com_content&view=article&id=35701   ผลการสอบจะแสดงข้อมูลเฉพาะ ผู้ที่เข้ารับการทดสอบครบทั้ง 2 ส่วน (สทศ. และ กศน.) ผู้เข้ารับการประเมินรายใดที่ไม่มีชื่อ แสดงว่าขาดสอบส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือขาดสอบทั้งสองส่วน และให้ถือว่ามีผลการประเมินเป็น "ไม่ผ่านภาคทฤษฎี"


       6. คุณ “ชิมิ ชิมิ” กศน.อ.สบเมย สรุปการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง:กศน. วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ จัดโดย สมศ. ( ขอบคุณมากครับ ใครจะช่วยเพิ่มเติมอีกก็ขอบคุณมาก )

               1)  การประเมินรอบสาม (พ.ศ. 54-58) เป็นการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ มากกว่ากระบวนการ และคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา 

           2)  การรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สถานศึกษา กศน.ได้จัดทำเป็น ปีงบประมาณ ดังนั้นสถานศึกษาต้องตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองให้ครอบคลุมปีการศึกษาที่ย้อนตามช่วงเวลาที่ สมศ.เข้าประเมิน 

               3)  การประเมินกำหนดคะแนนไว้ 3 ลักษณะ 
                - คะแนนเชิงปริมาณ  เป็นคะแนนที่ได้จากจำนวนผู้เรียน ผู้สำเร็จหลักสูตรหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                - คะแนนเชิงคุณภาพ  เป็นคะแนนที่ได้จากการดำเนินการได้ตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนด  และ
                - คะแนนเชิงพัฒนาการ  เป็นคะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปีนี้กับปีที่ผ่านมา หรือภาคเรียนนี้กับภาคเรียนที่ผ่านมา

               4)  การประเมินครั้งนี้กำหนด 12 ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับคุณภาพ 5 ระดับ  สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะต้องได้คะแนนรวม 80 คะแนนขึ้นไป และตัวบ่งชี้ต้องได้ระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 10 ตัวบ่งชี้ และต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่ต้องปรับปรุงหรือปรับปรุงเร่งด่วน

               5)  ในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 (เกณฑ์ภายนอก) ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น หมายรวมไปถึง การแสวงหาข่าวสาร ข้อมูล เอกสาร การบันทึก หนังสือ สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการอ่าน ดู ฟังและเขียน ไม่ใช่แค่การค้นคว้าจากอินเตอร์เนต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว 

              6)  ในตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น สถานศึกษาไม่ควรเน้นแค่ปรัชญาคิดเป็น เฉพาะข้อมูล 3 ด้านของ กศน.เพียงอย่างเดียว แต่ให้รวมถึงการใช้ความคิดรวมหรือความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

              7)  ตามประกาศของ สมศ. เรื่องรายชื่อ กศน. 504 แห่ง ที่จะประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในปีงบประมาณ 2557 แบ่งการประเมินเป็น 2 ระยะ  ระยะแรก ธ.ค. 56- ก.พ. 57 ให้ส่ง SAR 2553-2556 (4 ปี) พร้อม CD  ส่งภายในวันที่ 31 ตค. 56 
               ส่วนระยะที่สอง ประเมินระหว่าง พ.ค.-ก.ค. 57 ส่ง SAR 2554-2556 (3 ปี) พร้อม CD  ส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 57

             หมายเหตุ : หากต้องการดูการบรรยายของ ผอ.สมศ. ให้เข้าไปที่ www.youtube.com และพิมพ์คำว่า ONESQA

 

หมายเลขบันทึก: 546537เขียนเมื่อ 25 สิงหาคม 2013 06:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กันยายน 2013 05:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (7)

ให้ข้อมูลได้ชัดเจนดีจังขอขอบคุณที่แบ่งปันนะคะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

ขอบคุณ อ.เอกชัยนะคะที่ช่วยให้ความกระจ่าง

 

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

ชัดเจน ทั้งคำถามและคำตอบ สุดยอดมากครับท่าน

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยมในบันทึกค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี