ศูนย์PEER Center โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

ในระยะที่ป่วย  มีงบประมาณเข้ามาจำนวนหนึ่ง  ให้ศูนย์ประสานงานคุณภาพวิชาการ  จัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุต่างที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์  ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการไปแล้ว


ต่อมามีงบประมาณมาให้ดำเนินการจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครั้ง  ครูอ้อยจึงดำเนินการซื้อตู้จัดห้องศูนย์ PEER Center ทันที


อีกไม่นาน  ศูนย์คงจะเรียบร้อย
หนังสือต่างๆตั้งแต่ที่ครูอ้อยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา  ครูอ้อยยัคงเก็บไว้ครูรุ่นหลังได้ใข้อยู่
หัวหน้าคนต่อไป  จะได้ใช้ได้โดยไม่ต้องขนไป ยกมาแบบครูอ้อยอีกต่อไป
หวังว่า  ห้องนี้จะเป็นประโยชน์แก่ครูทุกคน  ไม่ใช่สำหรับครูอ้อยแต่เพียงผู้เดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอนความเห็น (0)