คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2549

sarita
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2549 ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย

1. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                               ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ           ประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                    กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต                              กรรมการ
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสเวชศาสตร์ชุมชน                กรรมการ
6. หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์                    กรรมการ
7. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  กรรมการ
8. หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค                              กรรมการ
9. หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด                         กรรมการ
10.เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์                         กรรมการและเลขานุการ
11. นางสริตา  เจริญทัศน์                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1.  จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ของคณะสหเวชศาสตร์
2. ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
3. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR/CAR/YAR) ประจำปี
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่คณบดีมอบหมาย 

โดยมีวาระตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2550

 

สริตา
12 ต.ค.49

 

วิสัยทัศน์  คณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ARU~Council

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่9.1-50

หมายเลขบันทึก: 54437, เขียน: 13 Oct 2006 @ 13:13 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่อะไรบ้างคะ เป็นกรรมการกะเขาเหมือนกัน ขอทบทวนหน่อยค่ะ