สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๑  ได้ประกาศจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไว้ ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓ และได้มอบแนวนโยบายให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติ


วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมการชุดที่ ๓๐  ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่ออกติดตาม  นิเทศ  ตรวจสอบ  การดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  ประกอบด้วย

นายศักดิ์ศิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ)   นายสวัสดิ์  ชั่งสัจจา  ผอ.รร.วัดดอนยาง

นางสาวสุนิสา  รื่นเริง  ผอ.รร.บ้านหินกบ  และ นายชโนวรรณ  สุทธิโยค  ผอ.รร.บ้านน้ำพุ

 

 

จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ สพป.ชพ.๑ มีทั้งหมด ๘  จุดเน้น

๑.  เร่งรัดผลสัมฤทธิ์

๒.   คิด  อ่าน  เขียนคล่อง

๓.  ผ่านรับรองมาตรฐาน

๔.  สืบสานคุณธรรม

๕.  น้อมนำหลักปรัชญา

๖.  นำมาสู่ความเป็นเลิศ

๗.  เปิดโอกาสถ้วนทั่ว

๘.  เตรียมตัวสู่อาเซียน