ผอ.โหดไปไหม, แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร, ม.6-8 ด. (ไม่สอบ สทศ.ก็ไม่มีสิทธิ์จบ-รับสมัครอีก ต.ค.-ประเมินประสบการณ์แค่ 7 วิชา), ออกสำเนาใบ รบ., ตั้งหัวหน้า จนท.พัสดุ, ค่าทำงานนอกเวลาอยู่เวร

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  6  เรื่องดังนี้


         1. วันที่ 16 ก.ค.56 คุณฉลาด ดวงดี บอกผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  อ่านคู่มือดำเนินงานหลักสูตร กศน ขั้นพื้นฐาน 2551 (ปรับปรุง 2555) หน้า 78 ข้อ1.1.5  2) ย่อหน้าที่ 2  กรณี รบ. สูญหายให้ออกฉบับใหม่โดยใช้รหัสผู้เรียนเป็นหมายเลขในการควบคุมและตรวจสอบ   ดูแล้วน่าจะใช้ ชุดที่ และเลขที่ นก ในการควบคุมมากกว่า   และถ้าใช้เลขที่ นก ควบคุม โปรแกรม IT น่าจะเพิ่มหัวข้อการพิมพ์ รบ.กรณีสูญหาย โดยใช้ฟอร์มเปล่าที่ไม่มี เลข นก ให้มา โดยดึงข้อมูลเลข ชุดที่และเลขที่ นก จากรายงานผู้จบ มาพิมพ์ให้

             ผมบอกว่า  “หมายเลขในการควบคุมและตรวจสอบ” กับ “เลขที่ใบ รบ.” เป็นคนละอย่างกัน  ใช้รหัสประจำตัวของผู้เรียนเป็นหมายเลขในการควบคุมและตรวจสอบ ถูกต้องแล้ว ( ชุดที่ เลขที่ ของใบ รบ. จะไม่เรียงต่อกันถ้าไม่ได้ซื้อพร้อมกัน จึงให้ใช้ระบบรหัสประจำตัวผู้เรียนเป็นหมายเลขในการควบคุมและตรวจสอบ)
             ส่วนการออกใบ รบ.ฉบับสำเนา กรณีเคยออกให้แล้วชำรุดสูญหาย ซึ่งต้องซื้อแบบฟอร์มฉบับสำเนาที่ไม่มีเลขชุดที่/เลขที่ มาออกให้ โดยใช้เลขชุดที่/เลขที่ของเดิมนั้น  ผมได้แจ้งคุณสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม ITw แล้ว ให้ปรับโปรแกรมรุ่นต่อไปให้สามารถกำหนดให้พิมพ์เลขชุดที่/เลขที่ เพื่อการพิมพ์ใบ รบ.ฉบับสำเนาได้ แล้ว


         2. เช้าวันที่ 19 ก.ค.56 คุณ “Yaiyai Aime” กศน.อ.หนองใหญ่ ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า "เรื่อง จบ ม.6 ใน 8 เดือน กรณีผู้เข้าเทียบระดับไม่สามารถไปสอบในวันที่ 27-28 ก.ค.ของ สทศ. แต่จะไปของ กศน.ในวันที่ 3-4 สิงหาคม ได้หรือไม่"

             เรื่องนี้  กลุ่มพัฒนา กศน.บอกว่า ไม่ได้  ถึงแม้ไม่มีในเงื่อนไขการจบ แต่ก็ต้องสอบทั้งสองส่วน คะแนนรวมระหว่างผลสอบของ สทศ.+ กศน. ถึง 35 จาก 70 ก็ผ่าน ( ที่จริง ถ้าเข้าสอบของ สทศ.แล้วได้ 0 แต่ของ กศน.ได้ถึง 35 ก็ผ่าน แต่ไม่ต้องบอกผู้เข้าสอบอย่างนั้น เดี๋ยวผู้เข้าสอบจะไม่ตั้งใจทำข้อสอบของ สทศ. แล้วเขาจะว่าเราไม่มีคุณภาพ )  ถ้าไม่เข้าสอบของ สทศ.ในครั้งนี้ ก็ต้องเข้าสอบใหม่ทั้งสองส่วนในครั้งต่อไป
             ( โอกาสที่จะสอบของ กศน.อย่างเดียวแล้วได้คะแนนถึง 35 คะแนน ก็มีน้อย ) 

             วันเดียวกัน ( 19 ก.ค.) ผมเผยแพร่ข้อมูลในเฟซบุ๊ค ว่า
             คุณณัฐมน กลุ่มพัฒนา กศน.
บอกว่า ให้รับสมัคร "จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ" รุ่นต่อไป ในเดือนตุลาคม 2556 ( ไม่ใช่ สิงหาคม 2556 )

             เย็นวันเดียวกัน ( 19 ก.ค.) ผมเผยแพร่ข้อมูลในเฟซบุ๊ค ว่า
             การประเมิน จบ ม.6 ใน 8 เดือน รุ่น 1/56 ไม่ต้องประเมินภาคประสบการณ์ 2 วิชา คือ
             - วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
             - วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
             สองวิชานี้ให้ประเมินเฉพาะภาคทฤษฎี โดยปรับคะแนนภาคทฤษฎีในส่วนของ กศน. จาก 50 คะแนน เป็น 80 คะแนน  ส่วนคะแนนภาคทฤษฎีของ สทศ.ยังเป็น 20 คะแนนเหมือนเดิม  คะแนนรวมภาคทฤษฎีเป็น 100 คะแนน ใครสอบได้คะแนนรวม 60 คะแนนขึ้นไป ให้ผ่านสองวิชานี้เลย

             การฝนรหัสและฝนคำตอบในการสอบ "จบ ม.6-8 เดือน" ของปี 56 นี้  ต้องใช้ดินสอ 2 B ( ส่วนที่ไม่ใช่เลขรหัสและคำตอบ จึงใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือดำ ) เท่านั้น  ถ้าใช้ปากกาฝนคำตอบคะแนนจะเป็น 0  ( ไปสอบ ให้เตรียมดินสอ 2 B ยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ บัตรประจำตัว ไปด้วย  ระวังดินสอ 2 B ปลอม เครื่องไม่อ่าน  ของแท้เช่น “ตราม้า” )
             วันเดียวกัน ( 19 ก.ค.) ผมเผยแพร่ไฟล์สำหรับทำบัตรผู้สมัคร จบ ม.6 ใน 8 เดือน ในเฟซบุ๊ค  ( ใช้ชั่วคราว ระหว่างที่โปรแกรมยังไม่ออก )  ไฟล์นี้เป็นไฟล์ Word ของ Microsoft office  ถ้านำไปใช้ในเครื่องอื่นที่ใช้ WINDOWS และ Office ที่เวอร์ชั่นต่างกัน อาจใช้ไม่ได้ หรือต้องปรับใหม่หมด  ใครสนใจ ดาวน์โหลดได้ที่  https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/StudentCard.docx


         3. วันที่ 18 ก.ค.56 คุณมณีฉัตร์ นักวิชาการพัสดุ สนง.กศน.จ.ยโสธร ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจะเป็นคนคนเดียวกันกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ( หัวหน้างานการเงินและบัญชี ) ได้มั๊ย มีระเบียบกฎหมายอ้างอิงมั๊ย

             เรื่องนี้  คุณประภาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานคลัง กศน. ตอบเหมือนในข้อ 9 ที่  http://www.gotoknow.org/posts/531213  ว่า  กรณีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก็ลักษณะเดียวกับเจ้าหน้าที่พัสดุ คือแม้ระเบียบฯพัสดุจะไม่กำหนดห้ามไว้ชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติ นอกเหนือจากการวางระบบควบคุมภายในที่ดีแล้ว ยังมีข้อที่ถือปฏิบัติเช่นกำหนดแบ่งแยกความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การ เงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน  การแต่งตั้งบุคคลคนเดียวกันเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุถือเป็นการกระทำที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต ซึ่งถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้บริหารที่แต่งตั้ง
             ( สำหรับ กศน.อำเภอเมื่อเข้าระบบ GF ก็ต้องมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  ถ้าไม่มีข้าราชการที่ไม่ได้เป็น จนท.การเงินบัญชี ให้ ผอ.กศน.อ./ข. ออกคำสั่งแต่งตั้งผอ.กศน.อ./ข. เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ )


        
4. คืนวันที่ 19 ก.ค.56 คุณ ... ... กศน.อ.อ... ... ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า 
             1)  ผอ.อำเภอมักจะเน้นย้ำบุคลากรในทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะครูอาสา ครู กศน.ตำบล ครูสอนผู้พิการ ครูประจำกลุ่ม และบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ ว่า กศน.จะต้องให้บริการ 24 ชม. ไม่มีแม้กระทั่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์  ซึ่งพอปฏิบัติจริงๆก็ไม่มีใครทำตามที่ ผอ.ท่านสั่ง จึงเป็นเรื่องที่บุคลากรถูกตำหนิบ่อยครั้ง  มีผู้เสนอว่าบางที่เขาจะบริหารให้บุคลากรสลับวันหยุดกันเพื่อให้มีคนมาทำงานในทุกวัน  แต่ ผอ.ท่านแย้งว่าทุกวันคือ 7 วันจะต้องมาทำงาน ถ้าเป็นไปได้อยากให้ครูมาอยู่กินนอนที่ สนง.เลยด้วยซ้ำ  ทำให้บุคลากรอึดอัดใจกับท่าน ผอ.มาก   จริงๆแล้วควรจะเป็นอย่างไร
             2)  หาก กศน.อำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งเวรยามในวันหยุดราชการ ผู้มาปฏิบัติงานมีสิทธิ์ได้ค่าล่วงเวลาหรือไม่  หากมีสิทธิ์ ครูประจำกลุ่มที่ถูกแต่งตั้งให้เข้าเวรยามในวันหยุดมีสิทธิ์ด้วยหรือไม่

             3)  ครูกศน.ตำบลหญิงท่านหนึ่งปฏิบัติงานกับ กศน.มา 16 ปี มีประวัติการลางานน้อยมาก กำลังรักษาตัวจากโรคมะเร็งเต้านมระยะที่ 3 (เพราะขอลาไปพบแพทย์ไม่ได้สักที กว่าจะรู้ว่าตัวเองป่วยก็อาการหนักแล้ว ขนาดลาป่วยยังโดนตำหนิในที่ประชุม)  ครูจึงสงสัยว่าหากลาเป็นระยะยาวเพื่อรักษาตัวเอง สามารถลาได้นานเท่าใด  ท่าน ผอ.ไม่เคยถามถึงการลาของครูท่านนี้ เพื่อนครูจึงเป็นห่วงเพราะหากให้ครูท่านนี้มาทำงานขณะให้การรักษาครีโมเป็นเรื่องยากแก่การทำใจ เพราะกายภาพที่ทรุดโทรม สุขภาพก็ไม่แข็งแรง

            ผมตอบว่า

            1)  การให้บุคลากรมาปฏิบัติงานทุกวันโดยไม่มีวันหยุด เป็นประจำ ไม่ถูกต้อง ( ถ้าให้มาทุกวันไม่มีวันหยุดเป็นบางช่วงตามความจำเป็นและความเหมาะสม ได้ )  ที่ถูกต้อง “เวลาปฏิบัติราชการปกติ" ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ คือ สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละ 7 ชั่วโมง หรือ สัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง  ส่วนของพนักงานราชการก็เช่นกัน  ดูในข้อ 3 ที่ http://www.gotoknow.org/posts/514112  ( ครู ศรช.ก็เช่นกัน )
                 แม้แต่การจ้างเหมาบริการ ก็ไม่เหมาะสม อาจผิดกฎหมายแรงงานด้วย  ( ดูในข้อ 1 ที่http://www.gotoknow.org/posts/508778 )

            2)  "การอยู่เวร" ( ทั้งกลางคืน และวันหยุด )  เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ได้  ( ตามระเบียบข้อ 8.1  มีลิ้งค์ให้ดาวน์โหลดระเบียบอยู่ท้ายข้อ 1 ที่  http://www.gotoknow.org/posts/462139 )

            3)  ตามระเบียบ พนักงานราชการลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนปกติ ได้ปีละไม่เกิน 30 วัน  ดูระเบียบข้อ 5 (1) ตามลิ้งค์ในข้อ 2 ที่ http://www.gotoknow.org/posts/495777   
                 สามารถลาเกิน 30 วันได้ ตามที่ป่วยจริง ไม่จำกัด แต่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนที่เกิน 30 วัน  โดยให้ไปรับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามระเบียบประกันสังคมแทน  ( และไม่ได้เพิ่มค่าตอบแทนประจำปีถ้าเกินเกณฑ์การเพิ่มค่าตอบแทน  ดูเกณฑ์ได้ในข้อ 2 ที่  http://www.gotoknow.org/posts/514905 )

                 ( ในส่วนที่นอกเหนือจากระเบียบนี้ ก็อยู่ที่ความเมตตาอนุเคราะห์ "เป็นการภายใน" ของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน )

         5. คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร กศน.ทั่วประเทศ 136 ราย https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/CM136.pdf


         6. วันที่ 24-25 ก.ค.56 ผมไปเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ โรงแรมมิราม่า กรุงทพมหานคร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (0)