หลักมหาปเทศ ต้นเหตุภัยพิบัติ

ในสังคมยุคใหม่ สรรพสิ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการทางสังคม
มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้อำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตอย่างมากมาย
หลายหลาย จนบางครั้งแทบมองไม่เห็นของเดิม และแทบไม่เหลือไว้เป็นร่องรอย
เทคโนโลยีบางชนิดถูกนำมาพิชิตธรรมชาติแทบจะหมดไปหรือหมดไปแล้ว ในที่สุดเกิดเป็นภัยพิบัติย้อนกลับมาทำลายตนเองภายใต้การดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามกระแส
มีหลักพุทธธรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในการดำรงอยู่หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อย่างน้อยเพื่อให้ลด ละ หรือการใช้แต่พอประมาณกับความต้องการ หลักที่ว่านี้คือหลักมหาปเทศ
๔ ประการ คือ  
       ๑)  สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรแต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควร
ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นก็ไม่ควร
 
       ๒)  สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรแต่เข้ากับสิ่งที่ควร
ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นก็ควร
 
       ๓)  สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตว่าควรแต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควร
ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นก็ไม่ควร

       ๔)  สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควรแต่เข้ากับสิ่งที่ควร
ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นก็ควร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ก้าวใหม่ ในทางเดิมความเห็น (0)