องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

พิศมัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
          เนื่องจาก  MSU-KM  ได้กำหนด  KV  ไว้ว่า  เราจะใช้ KM เป็นเครื่องมือที่จะนำพามหาวิทยาลัยมหาสารคามไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  (L.O.)  ดังนั้น  เราก็ควรจะได้รู้ว่าการที่องค์การของเราจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้นพวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกขององค์การต้องเข้าใจกันก่อนว่า  องค์การแห่งการเรียนรู้คืออะไร  และองค์การแห่งการเรียนรู้มีลักษณะอย่างไร   ซึ่ง  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช  ได้ให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้ดังนี้                        องค์การแห่งการเรียนรู้คืออะไร                        องค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning  Organization  :  L.O.)  เป็นองค์การที่ทำงานผลิตผลงานไปพร้อม ๆ กับเกิดการเรียนรู้สั่งสมความรู้  และสร้างความรู้จากประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาวิธีทำงานและระบบงานขององค์การไปพร้อม ๆ กัน  ผลลัพธ์  (Output)  ของ  องค์การแห่งการเรียนรู้  คือ  ผลงานตามภารกิจที่กำหนด  การสร้างศาสตร์  หรือสร้างความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจขององค์การ นั้น รวมทั้งการสร้างคน  อันได้แก่  ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์การจะเกิดการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้แบบูรณาการโดยอาศัยการทำงานเป็นฐาน                        องค์การแห่งการเรียนรู้มีลักษณะอย่างไร                        องค์การแห่งการเรียนรู้จะมีลักษณะเป็นพลวัต  (Dynamic)  มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการด้านต่าง ๆ คล้ายมีชีวิต  มีผลงานดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้านคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และการสร้างนวัตกรรม  (Innovation)  รวมทั้งบุคลิกขององค์การในลักษณะที่เรียกว่า  วัฒนธรรมองค์การ  (Corporate  Culture)  ที่ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์สามารถรู้สึกได้                        การสร้างศาสตร์  หรือความรู้  ที่หลากหลาย  ทั้งที่เกี่ยวกับงานที่เป็นเนื้องานขององค์การนั้น  ศาสตร์ด้านการจัดการ  ศาสตร์ด้านองค์การเรียนรู้  ศาสตร์เกี่ยวกับบุคคลเรียนรู้  เป็นต้น  โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการหรือองค์การเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อการสร้างศาสตร์เหล่านี้บนฐานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย                        การสร้างคน  เพื่อให้มีความรู้และทักษะอันเกี่ยวกับงานขององค์การและมีเจตคติ  โลกทัศน์  วิธีคิด  ในลักษณะของ  บุคคลเรียนรู้  (Learning  Person)  รวมทั้งมีทักษะของการเป็นบุคคลเรียนรู้                        องค์การแห่งการเรียนรู้  เป็นองค์การที่  ประหยัดพลังงาน  เพราะมีความสามารถในการ  รวมพลังภายใน  (องค์การ)  และดึงดูดพลังจากภายนอก  (องค์การ)  เข้ามาใช้ในการสร้างผลลัพธ์ขององค์การ -          องค์การแห่งการเรียนรู้  พัฒนาสร้างสรรค์องค์การโดยการผลิตผลงาน  สร้างศาสตร์  สร้างคน -          องค์การแห่งการเรียนรู้  มีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกองค์การอย่างชาญฉลาด -          องค์การแห่งการเรียนรู้  มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการกระทำ  (interactive  learning  through  action)  ทั้งในหมู่บุคลากร  และระหว่างองค์การกับภายนอก                        หลักสำคัญ 5 ประการของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และบุคคลเรียนรู้ตามแนวคิดของ  Peter  M.Senge  ได้แก่ 1.       การคิดเชิงระบบ  (System  Thinking) 2.       ความเชี่ยวชาญในการสร้างพลังแห่งตน  (Personal  Mastery) 3.       แบบจำลองความคิด  (Mental  Models) 4.       สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  (Building  Shared  Vision) 5.       เรียนเป็นทีม  (Team  Learning)

                        ซึ่งรายละเอียดดูได้ที่  http://www.si.mahidol.ac.th/km/doc.htm   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ (มมส.)ความเห็น (3)

ก่อนอื่นต้องกราบขอโทษท่ารองฯและทีมMSU-KM ด้วยนะคะ วันจันทร์ไม่สบายค่ะ( เดินทางกลับจาก กทม.)เลยไม่ได้ไปตามนัดเลยค่ะ แต่สัญญาว่าจะติดตามจาก blog นะคะ
ผกาพันธ์
IP: xxx.120.66.155
เขียนเมื่อ 

 เรียน ผศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ

ดิฉัน มีความเข้ใจว่า ทุกๆองค์การกำลังจะขยับเพื่อไปสู้องค์การแห่งการเรียนรู้ LO แต่ การที่จะไปถึง เส่นชัย LO นั้นดิฉันมีความเห็นว่าน่าจะมีกระบวนการ KM เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน หรือหารูปแบบ KMในองค์การ ท่านอาจารย์คะช่วยชี้นะด้วยคะ

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาทักทายอาจารย์
  • รออ่านอีกครับ

หมายเลขบันทึก

54234

เขียน

11 Oct 2006 @ 17:54
()

แก้ไข

02 May 2012 @ 09:19
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก